dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 18/2000 SbNU, sv.17, K povaze lhůty podle § 22 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 17, nález č. 18

III. ÚS 545/99

K povaze lhůty podle § 22 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Smyslem právního institutu lhůty obecně je snížení entropie (neurčitosti) při uplatňování práv, resp. pravomocí, časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích, urychlení procesu rozhodování s cílem reálného dosažení zamýšlených cílů. Normativní vymezení času pro uplatnění práv přitom může dopadat do oblasti jak hmotných, tak procesních subjektivních práv. V této souvislosti nutno rozlišovat lhůty hmotněprávní a procesněprávní (jakož i s nimi spojené rozdíly v jejich počítání).

Účelem lhůty obsažené v § 22 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, je stanovit konečný termín pro uplatnění pohledávky konkursního věřitele v konkursním řízení, zabránit průtahům v konkursu, a vytvořit tak soudu procesní možnost rychlého rozhodování. Opožděné podání přihlášky pohledávky, resp. její nepodání nemá za následek zánik hmotného práva (pohledávky), nýbrž má pouze procesní důsledky vyloučení z konkursního řízení (resp. neúčasti v něm), a tím zmenšení pravděpodobnosti jejího uspokojení. Hmotné právo (pohledávka) trvá však dále a může být naplněno i mimo konkursní řízení (jako ultima ratio, po uplynutí promlčecí lhůty, i jako právo naturální). Z uvedených důvodů nutno tuto lhůtu interpretovat i aplikovat jako lhůtu procesněprávní a tomu odpovídajícím způsobem i počítat její plynutí.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 3. února 2000 sp. zn. III. ÚS 545/99 ve věci ústavní stížnosti V., s. r. o. v likvidaci, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 1. 9. 1999 sp. zn. 12 K 68/97 o vyloučení přihlášky konkursního věřitele.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. září 1999 č. j. 12 K 68/97-167 se zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Návrhem podaným osobně Ústavnímu soudu dne 4. 11. 1999, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 9. 1999 č. j. 12 K 68/97-167 o vyloučení přihlášky konkursního věřitele. Uvedeným rozhodnutím soudu se cítí být dotčen v základním právu na soudní ochranu plynoucím z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z obsahu spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 12 K 68/97, jejž si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno následující:

Usnesením ze dne 1. 9. 1999 č. j. 12 K 68/97-167 Krajský soud v Českých Budějovicích s poukazem na § 22 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, vyloučil přihlášku pohledávky stěžovatele jako konkursního věřitele z uspokojení v konkursu. Své rozhodnutí odůvodnil opožděností podání přihlášky pohledávky, když v dané věci první přezkumné jednání proběhlo dne 7. 6. 1999 a přihláška stěžovatelovy pohledávky byla soudu doručena dne 9. 8. 1999.

Poukazuje se na jazykový výklad § 22 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání,

Nahrávám...
Nahrávám...