dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 184/2001 SbNU, sv.24, K restituci majetku, k jehož přechodu na stát došlo v rozporu s tehdy platnými právními předpisy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 184

III. ÚS 43/2000

K restituci majetku, k jehož přechodu na stát došlo v rozporu s tehdy platnými právními předpisy

Podle názoru Ústavního soudu v případech, kdy ke ztrátě vlastnického práva k majetku, který splňuje podmínky uvedené v zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, došlo na podkladě rozhodnutí správního orgánu s odvoláním na vládní nařízení č. 15/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru, ač se tak stalo v rozporu i s tehdy platným správním předpisem, není vyloučeno uplatnění restitučního nároku podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 29. listopadu 2001 sp. zn. III. ÚS 43/2000 ve věci ústavní stížnosti E. K. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 8. 10. 1999 sp. zn. 5 Co 454/99, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Českém Krumlově ze 17. 11. 1998 sp. zn. 6 C 843/95 o zamítnutí stěžovatelčiny žaloby, jíž se domáhala uzavření dohody o vydání nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 10. 1999 č. j. 5 Co 454/99-164 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatelka podala prostřednictvím svého právního zástupce dne 21. 1. 2000 ústavní stížnost, která směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 10. 1999 č. j. 5 Co 454/99-164, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 17. 11. 1998 č. j. 6 C 843/95-115. Navrhovatelka tvrdila, že tímto rozsudkem byla porušena její základní práva.

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního soudu v Českém Krumlově sp. zn. 6 C 843/95 a z něj zjistil, že navrhovatelka podala dne 31. 10. 1995 k tomuto soudu žalobu o uzavření dohody o vydání věci podle § 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, proti obci H. D. Předmětem dohody o vydání měly být nemovitosti původně zapsané v pozemkové knize pro k. ú. H. D. ve vložce č. 251, a to dům s pozemkem, zapsané v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu Český Krumlov na LV č. 1 pro k. ú. H. D. (dále jen „předmětné nemovitosti“). Předmětné nemovitosti byly původně ve vlastnictví otce žalobkyně (ústavní stěžovatelky) pana O. H. Rodina původního vlastníka opustila v roce 1939 z obavy před rasovou perzekucí tehdejší Československo. Do vlasti se již nevrátila. Vlastnické právo k předmětným nemovitostem bylo otci žalobkyně odňato nacistickými úřady v roce 1940. Rozhodnutím Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 12. 2. 1948 č. j. Nc 213/46-22 mu bylo podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, ve znění pozdějších předpisů, navráceno. Později rozhodnutím finančního odboru ONV v Českém Krumlově ze dne 26. 6. 1961 č. j. fin 17-40/88-Vo přešly předmětné nemovitosti na čs. stát na základě aplikace vládního nařízení č. 15/1959 Sb., o opatřeních týkajících

Nahrávám...
Nahrávám...