dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 188/2000 SbNU, sv.20, K návrhu na zrušení § 147 a 147a trestního zákona

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 188

Pl. ÚS 21/2000

K návrhu na zrušení § 147 a 147a trestního zákona

Návrhu na zrušení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, nebylo možno vyhovět, protože se jedná o důležitý stupeň ochrany společnosti. Chrání zájem státu na řádném odvedení poplatníkům sražených finančních prostředků a postihuje plátce za nesplnění jeho zákonné povinnosti odvést za poplatníka daň, pojistné na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Novela trestního zákona byla pod č. 253 Sb. vyhlášena v roce 1997. Protiprávní jednání v této věci bylo postihováno předtím jako trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku, ale ideovým základem legitimity trestněprávních postihů byl institut zpronevěry, který postihoval osoby, které si přisvojily věc, která jim byla svěřena.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 sp. zn. Pl. ÚS 21/2000 ve věci návrhu Okresního soudu v Lounech na zrušení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb. (nález byl vyhlášen pod č. 7/2001 Sb.).

I. Výrok

Návrh na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb., se zamítá.

II. Odůvodnění

Návrhem podaným dne 25. 4. 2000 se navrhovatel domáhá, aby Ústavní soud zrušil ustanovení § 147„Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb., (dále jen „trestní zákon“) a ustanovení § 147a„Zvláštní ustanovení o účinné lítosti“ trestního zákona.

Navrhovatel využil možnosti dané mu ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle něhož návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též soud v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“). Navrhovatel svým usnesením ze dne 10. 4. 2000 sp. zn. 1 T 203/99 podle § 224 odst. 5 trestního řádu přerušil trestní stíhání Ing. J. S., obžalovaného pro dva trestné činy neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 trestního zákona, a věc předložil Ústavnímu soudu.

Navrhovatel uvedl, že u Okresního soudu v Lounech byla podána obžaloba na Ing. J. S. pro dva trestné činy neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 trestního zákona, jichž se měl dopustit tím, že za prvé v období od ledna 1994 do října 1998 v P. R., okres Louny, ani jinde jako plátce neodváděl řádně pojistné na sociální zabezpečení, a to jak za organizaci Ing. J. S., P. R., IČO 42107016, tak za své zaměstnance, přičemž na výplatních listinách dobírek uváděl, že toto pojistné je odváděno na účet Okresní správy sociálního zabezpečení Louny, čímž za uvedené období vznikl dluh v celkové výši 682 548 Kč, za druhé v období od ledna 1994 do srpna 1998 v P. R., okres Louny, ani jinde jako plátce neodváděl řádně

Nahrávám...
Nahrávám...