dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 198/2001 SbNU, sv.24, K doručování písemností soudy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 198

III. ÚS 473/01

K doručování písemností soudy

Při doručování rozhodnutí vyhotovených soudy zejména účastníkům řízení před soudy vedeného nelze připustit stav, který by byť jen vzbuzoval pochybnosti o tom, zda tato rozhodnutí byla doručena či nikoli. Především musí být přesně označen adresát písemnosti, místo, kam je mu doručováno, včetně přesného označení ulice a čísla domu, případně přesné označení organizace či firmy, u které pracuje. Tyto základní požadavky na doručování písemností soudem se zvýrazňují obzvláště při tzv. náhradním doručení. Nedůsledný postup soudů při doručování jejich rozhodnutí potom může vést v konečném důsledku k odmítnutí práva účastníků na samotný přístup k soudům, a takto i práva na soudní ochranu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 13. prosince 2001 sp. zn. III. ÚS 473/01 ve věci ústavní stížnosti A., s. r. o., proti usnesení Městského soudu v Praze ze 17. 5. 2001 sp. zn. 51 Co 220/01, kterým bylo odmítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 z 21. 9. 2000 sp. zn. 42 C 240/99, kterým bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné.

I. Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2001 č. j. 51 Co 220/2001-58 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal prostřednictvím své právní zástupkyně dne 2. 8. 2001 ústavní stížnost, která byla Ústavnímu soudu doručena o den později. Předmětná ústavní stížnost směřovala proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2001 č. j. 51 Co 220/01-58, kterým bylo odmítnuto navrhovatelovo odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. 9. 2000 č. j. 42 C 240/99-28. Navrhovatel tvrdil, že tímto rozsudkem bylo zasaženo do jeho základních práv, zejména práva daného čl. 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si vyžádal spis Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 42 C 240/99 a z něj zjistil, že dne 24. 9. 1999 podala Ing. I. A. žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru proti žalovanému A., s. r. o. (ústavní stěžovatel). Obvodní soud pro Prahu 4 určil dne 21. 9. 2000 rozsudkem č. j. 42 C 240/99-28, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Navrhovatel napadl uvedený rozsudek dne 29. 12. 2000 odvoláním.

O odvolání rozhodoval Městský soud v Praze, který dne 17. 5. 2001 usnesením č. j. 51 Co 220/01-58 odvolání odmítl jako opožděně podané. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že podle § 204 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) se odvolání podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle § 47 odst. 2 o. s. ř. (ve znění platném v době doručování rozsudku) nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, uvědomí jej doručovatel vhodným způsobem, že mu zásilku přijde doručit znovu v den a hodinu uvedenou na oznámení. Zůstane-li nový pokus o doručení bezvýsledným, uloží doručovatel písemnost na poště nebo u orgánu obce a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i

Nahrávám...
Nahrávám...