dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 24/2005 SbNU, sv.36, K rozhodování soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 24

II. ÚS 494/03

K rozhodování soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Pokud závěr obecných soudů o solventnosti žalobce nemá oporu v provedených důkazech, neboť z výsledků provedeného dokazování nevyplývá podklad pro jednoznačný závěr soudů o tom, že by byl žalobce schopen poskytnout náhradu ostatním spoluvlastníkům při přikázání věci dle § 142 odst. 1 občanského zákoníku, výsledek řízení před obecnými soudy nevyhovuje kritériím spravedlivého procesu, jak vyplývají z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Toto ustanovení obsahuje základní zásady spravedlivého procesu, k nimž náleží právo každého na to, aby nestranný a nezávislý soud při nalézání práva dbal stanoveného, tj. zákonného postupu. Jestliže učinily obecné soudy závěr ohledně skutečnosti rozhodné pro výsledek svého rozhodování, aniž pro to lze najít oporu v provedeném dokazování, resp. jestliže soudy zhodnotily některý z důkazů v rozporu se zásadou volného hodnocení důkazů, nelze mít za to, že proběhnuvší proces vyhovuje zákonnému postupu soudu v řízení. Obecné soudy vybočily z výše zmíněných mantinelů ústavnosti soudního rozhodování a jejich rozhodnutí nelze vnímat jako rozhodnutí, jež bylo učiněno v mezích ústavně akceptovatelné aplikace práva, a důsledkem bylo i porušení ústavních garancí ochrany vlastnického práva dle čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké - ze dne 2. února 2005 sp. zn. II. ÚS 494/03 ve věci ústavní stížnosti H. K. proti rozsudku Nejvyššího soudu z 29. 7. 2003 sp. zn. 22 Cdo 1346/2002 o zamítnutí stěžovatelčina dovolání a proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 19. 11. 2001 sp. zn. 44 Co 615/2000, jímž byl změněn rozsudek okresního soudu ohledně zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví stěžovatelky a vedlejších účastníků k nemovitostem.

Výrok

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2003 č. j. 22 Cdo 1346/2002-190 a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2001 č. j. 44 Co 615/2000-156 se zrušují.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížnosti, která i v ostatním splňuje náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatelka domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů, kterými bylo zrušeno a vypořádáno podílové spoluvlastnictví stěžovatelky a vedlejších účastníků O. Š. a P. Ch.

Okresní soud v Blansku rozhodl rozsudkem ze dne 23. 5. 2000 č. j. 3 C 429/96 -128 na základě žaloby vedlejších účastníků o zrušení podílového spoluvlastnictví jejich a stěžovatelky k domu č. p. 107, k pozemku p. č. 500, 501 a 502, vše v k. ú. K., a přikázal tyto nemovitosti do výlučného vlastnictví stěžovatelky. Současně ji zavázal k vyrovnání podílu zaplatit žalobci částku 446 000 Kč a žalobkyni částku 223 000 Kč nejpozději do 31. 12. 2000. Soud odkázal na § 142 odst. 1 občanského zákoníku, dle kterého nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na návrh

Nahrávám...
Nahrávám...