dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 25/1998 SbNU, sv.10, K právům obviněného z trestného činu podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 25

III. ÚS 84/98

K právům obviněného z trestného činu podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Ustanovení § 173 odst. 2 trestního řádu stanoví, že „před přerušením trestního stíhání je nutno učinit vše, čeho je třeba k zabezpečení úspěšného provedení trestního stíhání“. Jinými slovy, před přerušením trestního stíhání je třeba, aby byly provedeny všechny dostupné a potřebné vyšetřovací úkony, které zabezpečují provedení trestního stíhání. Byl-li obviněný, ačkoliv byl k dispozici a sám se domáhal rozhodnutí ve věci samé, ještě před skončením trestního řízení administrativní cestou vyhoštěn, byl tak zbaven práva, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána, a to v konečném důsledku nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu (čl. 6 odst. 1 věta první Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). Obviněný z trestného činu má také podle čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod právo obhajovat se osobně.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 19. února 1998 sp. zn. III. ÚS 84/98 ve věci ústavní stížnosti D. N. T. proti usnesení Okresního státního zástupce v Českých Budějovicích sp. zn. Zt 2644/96 z 9. 1. 1997 a proti usnesení vyšetřovatele Policie České republiky Okresního úřadu vyšetřování v Českých Budějovicích sp. zn. OVV-760/96 z 23. 12. 1996 o přerušení trestního řízení.

I. Výrok

Usnesení vyšetřovatele Policie České republiky Okresního úřadu vyšetřování v Českých Budějovicích sp. zn. OVV-760/96 ze dne 23. 12. 1996 a usnesení Okresního státního zástupce v Českých Budějovicích sp. zn. Zt 2644/96 ze dne 9. 1. 1997 se zrušují.

II. Odůvodnění

Návrhem podaným Ústavnímu soudu ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se stěžovatel domáhá zrušení usnesení vyšetřovatele Policie České republiky, Okresního úřadu vyšetřování v Českých Budějovicích sp. zn. OVV-760/96 ze dne 23. 12. 1996 a usnesení Okresního státního zástupce v Českých Budějovicích sp. zn. Zt 2644/96 ze dne 9. 1. 1997. Napadenými rozhodnutími se cítí být dotčen na svých základních právech a svobodách plynoucích z čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále „Listina“) a z čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Ze spisů Okresního úřadu vyšetřování v Českých Budějovicích a Okresního státního zastupitelství tamtéž zjistil Ústavní soud, že stěžovatel je trestně stíhán Policií ČR, a to vyšetřovatelem Okresního úřadu vyšetřování v Českých Budějovicích, který dne 12. 6. 1996 sdělil stěžovateli podle ust. § 160 odst. 1, 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „tr. řád“), že jej stíhá jako obviněného z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona (dále jen „tr. zák.“), a to proto, že obviněný (stěžovatel) převzal dne 1. 4. 1996 rozhodnutí sp. zn. PCJ 369/CPP-3-96 o zákazu pobytu na území republiky, které

Nahrávám...
Nahrávám...