dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 34/1996 SbNU, sv.5, K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 34

Pl. ÚS 41/95

K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky nemohou definovat znaky skutkových podstat trestných činů. Které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit, může podle článku 39 Listiny základních práv a svobod stanovit jen zákon a obecně závazné vyhlášky nejsou pramenem práva stejného stupně právní síly jako zákon.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 sp. zn. Pl. ÚS 41/95 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města Brna ze 14.2. 1995 č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Brna (nález byl vyhlášen pod č. 125/1996 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/95 ze dne 14.2. 1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Dne 15. 12. 1995 obdržel Ústavní soud ČR návrh 32 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 - o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna. Znění vyhlášky je následující:

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém III/II zasedání, konaném ve dnech 14.-15. února 1995, v souladu s § 14 odst. 1 písm. i) a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


O zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna.

§ 1

Propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist se na území města zakazuje.

§ 2

Propagací stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou, politickou a třídní nenávist se rozumí:

a)  požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku

b)  užívání symbolů těchto zločinných hnutí

c)  zpochybňování zločinnosti režimů, které tato hnutí představovala

d)  jakékoliv veřejné vychvalování totalitních režimů, které potlačují základní lidská práva.

§ 3

Porušení této vyhlášky podléhá stíhání dle trestního zákona § 260 odst. 1, 2.

§ 4

Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Návrh podaný podle § 64 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, na zrušení citované vyhlášky odůvodňují navrhovatelé jednak jejím rozporem se zákonem, konkrétně rozporem s § 13 odst. 2 a § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o obcích“), jednak rozporem s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“), konkrétně rozporem s čl. 2 odst. 4, čl. 104 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 39 Listiny.

V důvodech svého návrhu navrhovatelé uvádějí, že oprávnění obecních

Nahrávám...
Nahrávám...