dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 4/1996 SbNU, sv.5, K otázce předmětu ochrany práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod K rozdílu pravidel pro doručování písemností podle občanského soudního řádu a podle poštovního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 4

I. ÚS 83/95

K otázce předmětu ochrany práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
K rozdílu pravidel pro doručování písemností podle občanského soudního řádu a podle poštovního řádu

1. Stěžovatelce vzniklo právo užívání bytu na základě dohody o užívání družstevního bytu. Proto se nemůže dovolávat ústavní ochrany práva vlastnit majetek, neboť tato ochrana je poskytována pouze vlastníku věci a nikoli jejímu uživateli.

2. Vyhláška č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád), sice upravuje existenci zásilek „do vlastních rukou“, nezakotvuje však instituci tzv. náhradního doručení. (Výjimku tvoří pouze ustanovení § 46 poštovního řádu, které však dopadá na případy, kdy zásilku nelze uložit do domovní schránky, popř. do doručovací schránky.) O náhradním doručení jedná toliko příloha č. 5 k poštovnímu řádu, která stanoví odlišné podmínky pro podávání a dodávání úředních písemností s doručenkou, které podle zvláštního předpisu odesílají soudy a další v příloze č. 5 uvedené státní orgány. Lze tedy dovodit, že náhradní doručení doručovaných písemností mezi účastníky občanskoprávních vztahů poštovní řád neupravuje.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 17. ledna 1996 sp. zn. I. ÚS 83/95 ve věci ústavní stížnosti V.M. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 5. 1. 1995 sp. zn. 29 Co 487/94 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 z 27. 6. 1994 sp. zn. 17 C 108/93 o vyklizení bytu.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka ústavní stížností ze dne 14. 4. 1995 napadla uvedená rozhodnutí soudů a SBD Zahradní Město a navrhla, aby tato rozhodnutí byla zrušena.

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 5. 1. 1995 sp. zn. 29 Co 487/94 (pravomocným dne 16. 2. 1995) byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. 6. 1994 sp. zn. 17 C 108/93, kterým bylo stěžovatelce uloženo vyklidit byt č. 41 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v blíže označeném domě v Praze 10, a odevzdat jej SBD Zahradní Město ve lhůtě 15 dnů po zajištění přiměřeného náhradního bytu.

Oba soudy svá rozhodnutí opřely o rozhodnutí představenstva SBD Zahradní Město ze dne 31. 7. 1992, kterým byla stěžovatelka vyloučena z družstva z důvodu neplacení úhrady za užívání bytu a za služby s užíváním bytu spojené.

Stěžovatelka spatřuje pochybení obou soudů v tom, že dospěly k závěru, že rozhodnutí družstva o vyloučení jí bylo řádně doručeno. Stěžovatelka má za to, že při doručení do vlastních rukou na přelomu měsíce července a srpna lze předpokládat obtížnost takového doručení vzhledem k období dovolených. Tím, že soud vycházel z toho, že jí bylo rozhodnutí družstva řádně doručeno, zbavil ji možnosti podat opravný prostředek proti rozhodnutí orgánů družstva. Dále uvádí, že z družstva byla vyloučena pro dluh ve výši 4035 Kč a aniž o tomto vyloučení věděla, svůj dluh vyrovnala. Podle stěžovatelky soudy obou stupňů se spokojily s tím, že

Nahrávám...
Nahrávám...