dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 49/1995 SbNU, sv.4, K otázce aplikace zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 4, nález č. 49

IV. ÚS 59/95

K otázce aplikace zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

V případech zemědělského majetku, u kterého byl v minulosti uplatněn režim vládního nařízení č. 15/1959 Sb., ač to bylo podle jeho § 2 vyloučeno, nelze vyloučit postup podle zákona o půdě.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 14. září 1995 sp. zn. IV. ÚS 59/95 ve věci ústavní stížnosti A.L. proti rozhodnutí Okresního úřadu Kladno z 11. 1. 1994 č. j. 1592/44/92 Poz/HS a proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze 3. 1. 1995 sp. zn. 19 Ca 285/94 o vydání zemědělského majetku.

I. Výrok

Rozhodnutí Okresního úřadu Kladno - referátu pozemkového úřadu ze dne 11. 1. 1994 čj. 1592/44/92 Poz/HS a rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 3. 1. 1995 sp. zn. 19 Ca 285/94 se zrušují.

II. Odůvodnění

Navrhovatelka podala Ústavnímu soudu ČR ústavní stížnost směřující proti shora uvedeným rozhodnutím s tvrzením, že těmito rozhodnutími, jimiž bylo rozhodnuto o jejím restitučním nároku, byla porušena její základní práva, zakotvená v čl. 11 a 36 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. 19 Ca 285/94, jakož i z obsahu spisu Pozemkového úřadu Kladno, bylo zjištěno, že Okresní úřad Kladno - pozemkový úřad, k návrhu navrhovatelky, závětní dědičky po původní vlastnici nemovitostí M. H., směřujícímu proti obci Otvovice, na vydání jedné ideální poloviny nemovitostí, a to domu čp. 1 se st. p. č. 22/1, zahrady p. č. 122, st. p. č. 22/2 a pastviny p. č. 123, vše v k. ú. O., okres K., rozhodl podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“) tak, že navrhovatelka není vlastnicí uvedených nemovitostí v podstatě s odůvodněním, že předmětné nemovitosti nepřešly na stát žádným ze způsobů, uvedených v § 6 odst. 1 zákona o půdě, neboť zjistil, že polovinu nemovitostí st. p. č. 22/2 a p. č. 123/2 nabyl stát jako odúmrť a st. p. č. 22/1 s domem č. p. 1 a p. č. 122 přešly do vlastnictví státu na základě rozhodnutí finančního odboru ONV Kralupy nad Vltavou ze dne 31. 8. 1959 čj. Fin. 88/59/610 podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 88/1959 Ú. l.

O opravném prostředku navrhovatelky proti uvedenému rozhodnutí pozemkového úřadu rozhodoval Krajský soud v Praze, který vycházel ze zjištění, že rozhodnutím MNV Otvovice ze dne 7. 3. 1952. zn. IX-616/52 byly hospodářské budovy č. p. 1 v O. včetně obytného domu M. H., sestry matky navrhovatelky, přikázány podle § 3 odst. 1 zákona č. 55/1947 Sb. do nuceného nájmu JZD Otvovice a že rozhodnutím finančního odboru ONV Kralupy nad Vltavou ze dne 31. 8. 1959 čj. Fin. 88/59/610 podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 88/1959 Ú. l., přešly dům č. p. 1 se s. t. p. 22/1 a zahradou p. č. 122 v k. ú. O. z vlastnictví M. H. do vlastnictví čs. státu - MNV Otvovice. Dospěl v podstatě ke shodnému závěru jako pozemkový úřad, jehož rozhodnutí potvrdil a v odůvodnění svého rozsudku

Nahrávám...
Nahrávám...