dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 5/1996 SbNU, sv.5, K otázce důvodů restituce zemědělského majetku podle § 6 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 5

I. ÚS 188/94

K otázce důvodů restituce zemědělského majetku podle § 6 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Odnětí přídělu jako restituční důvod ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, nezná. Při posouzení otázky, na základě čeho byl v daném případě ONV oprávněn vydat rozhodnutí o odnětí přídělu, je nutno vyjít především z ustanovení § 5 odst. 2 dekretu prezidenta republiky č. 28/1945 Sb., kdy je jednoznačně stanovena povinnost přídělce na přidělené půdě osobně hospodařit a dále pak z prováděcích směrnic k tomuto zákonu. Základní podmínkou pro přidělení nemovitosti do vlastnictví bylo, aby přídělce na nabyté půdě skutečně hospodařil. Podle přídělové listiny bylo možné příděl odejmout, jestliže přídělce neplnil uložené povinnosti. Protože v dané věci právní předchůdce stěžovatelů opustil přidělené nemovitosti poté, co vyhořely a odmítal se na ně vrátit a znovu hospodařit, došlo k odnětí přídělu. Šlo tedy o takové okolnosti pozbytí majetku, na které se nevztahují ustanovení o vydání nemovitosti uvedené v § 6 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 18. ledna 1996 sp. zn. I. ÚS 188/94 ve věci ústavní stížnosti E.R. a J.R. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 5. 10. 1994 sp. zn. 10 Ca 366/94 o nepřiznání vlastnického práva.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Navrhovatelé podali dne 22. 12. 1994 k Ústavnímu soudu ústavní stížnost proti výše uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž tento soud potvrdil rozhodnutí Okresního úřadu v Jindřichově Hradci - pozemkového úřadu. Okresní úřad rozhodl, že navrhovatelé nejsou vlastníky nemovitostí v katastrálním území N., které získal do svého vlastnictví na základě přídělové listiny jejich otec F.R. Navrhovatelé podali svoji stížnost na základě ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb., dle něhož ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem. Ústavní soud zjistil, že navrhovatelé splnili všechny procesní náležitosti předepsané zákonem pro podání ústavní stížnosti.

Z odůvodnění ústavní stížnosti vyplývá, že otec obou navrhovatelů se stal vlastníkem předmětných nemovitostí v kat. úz. N. na základě přídělové listiny Národního pozemkového fondu při Ministerstvu zemědělství v Praze ze dne 25. 12. 1947 č. j. K 1828/47, zapsané v knize vlastnictví pro kat. úz. N. Rozhodnutím odboru vodního hospodářství a energetiky a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Jindřichově Hradci mu byl v roce 1966 příděl odňat. F.R., jak uvádí ústavní stížnost, na pozemcích dobře hospodařil po dobu 12 let

Nahrávám...
Nahrávám...