dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 59/2002 SbNU, sv.26, K nápadně nevýhodným podmínkám podle § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 26, nález č. 59

II. ÚS 621/2000

K nápadně nevýhodným podmínkám podle § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Skutečnost, že jako důvod neexistence nápadně nevýhodných podmínek pozemkový úřad i krajský soud uvedly, že v důsledku dřívějšího zabrání pozemku pro výstavbu již pozemek nemohl stěžovateli v době podpisu smlouvy poskytovat užitek, považuje Ústavní soud za interpretaci extrémní, která zasáhla do práva stěžovatele domoci se právními prostředky nápravy dřívějších majetkových křivd a vybočila z mezí ústavnosti, neboť stěžovatel nemohl v době uzavření kupní smlouvy pozemek využívat jen proto, že se na něm začalo protiprávně stavět. Ústavní soud se ztotožňuje s názorem, že nápadně nevýhodné podmínky byly výsledkem dlouhodobě trvajícího procesu. Křivda, jež pro stěžovatele měla citelné, nikoli jednorázové, nýbrž trvající ekonomické důsledky, nastala okamžikem neoprávněné dispozice jeho pozemkem pro účely výstavby. Tím vytvořené nápadně nevýhodné podmínky trvaly i v době podpisu kupní smlouvy. Pokud pozemkový úřad i krajský soud použily uvedenou skutečnost nikoli ve prospěch stěžovatele, ale naopak k jeho tíži, nutno jejich interpretaci (a následnou aplikaci) pojmu nápadně nevýhodných podmínek považovat za postup v příkrém rozporu s cílem zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, tedy za výklad extrémní.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 14. května 2002 sp. zn. II. ÚS 621/2000 ve věci ústavní stížnosti F. K. proti rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné, okresního pozemkového úřadu, z 6. 9. 1999 č. j. PÚ-2421/R-652.1/92-Ha a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 28. 6. 2000 sp. zn. 22 Ca 467/99 o zamítnutí stěžovatelova návrhu na vydání pozemků.

I. Výrok

Rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné, okresního pozemkového úřadu, ze dne 6. 9. 1999 č. j. PÚ-2421/R-652.1/92-Ha a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2000 č. j. 22 Ca 467/99-29 se zrušují.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala zákonem stanovené náležitosti, napadl stěžovatel rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné, okresního pozemkového úřadu, ze dne 6. 9. 1999 č. j. PÚ-2421/R-652.1/92-Ha a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2000 č. j. 22 Ca 467/99-29. Domnívá se, že jimi došlo k porušení jeho práv zaručených čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Ústavní stížnost splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 467/99 a spis Okresního úřadu v Karviné, okresního pozemkového úřadu, týkající se řízení o stěžovatelových restitučních nárocích, uplatněných podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších

Nahrávám...
Nahrávám...