dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 61/1998 SbNU, sv.11, K právu na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 61

II. ÚS 310/97

K právu na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Právo na přístup k soudu chráněné čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaujímá v každé demokratické společnosti natolik významné místo, že nepřichází v úvahu ani jeho zužující výklad ani formální interpretační přístupy, a proto také nelze než platbu soudního poplatku učiněnou v hotovosti na pokladně soudu v poslední den lhůty považovat za platbu učiněnou řádně a včas u oprávněného subjektu, a to i v případě, že jde o poplatek vyšší než 5000 Kč.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 1. června 1998 sp. zn. II. ÚS 310/97 ve věci ústavní stížnosti GI Brno, speciální zakládání staveb, s. r. o. proti usnesení Krajského obchodního soudu v Brně z 21. 5. 1997 sp. zn. 12 Cm 704/94 o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

I. Výrok

Usnesení Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 21. 5. 1997 čj. 12 Cm 704/94-49 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti usnesení Krajského obchodního soudu v Brně z 21. 5. 1997 č. j. 12 Cm 704/94-49, kterým bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku, stěžovatel uvádí, že napadeným usnesením bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť ačkoliv podle § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zaplatil soudní poplatek do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, usnesení o zastavení řízení soudem prvního stupně nebylo zrušeno, ale tento soud vydal rozhodnutí o vrácení již zaplaceného soudního poplatku. Stěžovatel zdůraznil, že k zaplacení soudního poplatku došlo dne 23. 6. 1997, tedy v poslední den lhůty k odvolání, a to v pokladně příslušného soudu. Tento způsob zaplacení přirovnal k platbě přímo do rukou věřitele a uvedl, že bylo věcí pracovníka soudu, aby podle § 117 odst. 3 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. 8. 1993 čj. 1068/93-OOD zaplacený soudní poplatek tentýž den, tj. 23. 6. 1997, odvedl na bankovní účet soudu.

Krajský obchodní soud v Brně jako účastník řízení ve svém vyjádření uvedl, že stěžovatel byl k zaplacení soudního poplatku poprvé vyzván výzvou ze dne 10. 3. 1997, která mu byla doručena 28. 3. 1997, avšak soudní poplatek nezaplatil. Proto byl opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku výzvou ze dne 16. 4. 1997 doručenou mu dne 29. 4. 1997 a protože ani na tuto výzvu nebyl soudní poplatek zaplacen, bylo řízení zastaveno. Sdělil, že stěžovatel skutečně 23. 6. 1997, což je poslední den 15denní lhůty k odvolání, zaplatil soudní poplatek složením hotovosti v pokladně soudu. Dále Krajský obchodní soud v Brně uvedl, že vzhledem k praxi bankovních ústavů platby provedené v hotovosti v pokladně soudu mohou být na účet soudu složeny nejdříve následující den. Vzhledem k obecně známé skutečnosti, že převody mezi účty jsou prováděny s prodlením dvou až tří dnů, došlo v dané věci k tomu, že předmětná částka byla na účet soudu připsána až 25. 6. 1997. K témuž datu také poplatková účtárna

Nahrávám...
Nahrávám...