dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 61/1999 SbNU, sv.14, K právu na soudní ochranuK právu na spravedlivý procesK právu na projednání věci v přítomnosti účastníka řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 61

II. ÚS 301/96

K právu na soudní ochranu
K právu na spravedlivý proces
K právu na projednání věci v přítomnosti účastníka řízení

Před zrušením § 250f občanského soudního řádu bylo tohoto ustanovení možno použít jen tehdy, jestliže byly zároveň splněny všechny podmínky v něm stanovené. K jeho aplikaci nestačila sama skutečnost, že skutkový stav byl dle názoru soudu spolehlivě zjištěn a že již šlo jen o posouzení právní otázky. Především musel být splněn základní předpoklad, a to že šlo o případ jednoduchý. Za jednoduchý případ nelze považovat věci pojistného osoby samostatně výdělečně činné, které již svou podstatou i vzhledem k měnící se právní úpravě jsou složité a náročné.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 27. dubna 1999 sp. zn. II. ÚS 301/96 ve věci ústavní stížnosti JUDr. P. Č. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 15. 8. 1996 sp. zn. 22 Ca 230/96, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze, pracoviště Ostrava, o snížení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě čj. 22 Ca 230/96-14 ze dne 15. 8. 1996 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností brojí navrhovatel proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 1996 čj. 22 Ca 230/96-14. Naříkaným rozsudkem byla dle navrhovatele porušena jeho základní práva stanovená v čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Navrhovatel se domáhal u Krajského soudu v Ostravě žalobou vedenou pod sp. zn. 22 Ca 230/96 zrušení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze, detašovaného pracoviště Ostrava, ze dne 23. 2. 1996 sp. zn. 2760/95-Kr ve spojení s předcházejícím rozhodnutím Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku ze dne 20. 11. 1995 sp. zn. 0SSZ/9001/MŠ/Ř-807.

Okresní správa sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku svým rozhodnutím ze dne 20. 11. 1995 nevyhověla žádosti navrhovatele ze dne 1. 7. 1993, kterým navrhovatel žádal o snížení vyměřovacího základu a zálohy na pojistné v roce 1993, a nesnížila mu tento vyměřovací základ s odůvodněním, že nejsou splněny podmínky stanovené v § 14 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Česká správa sociálního zabezpečení v Praze, pracoviště Ostrava, svým rozhodnutím ze dne 23. 2. 1996 čj. 2760/95-Kr změnila k odvolání navrhovatele výrok rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku tak, že podle § 14 odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, snížila vyměřovací základ pro placení zálohy na pojistné za měsíce srpen, září a říjen 1993.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel opravný prostředek ke Krajskému soudu v Ostravě, v němž žádal zrušení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 23. 2. 1996 čj. 2760/95-Kr a vrácení věci k dalšímu řízení.

Krajský soud v Ostravě rozhodl ústavní stížností napadeným rozsudkem tak, že rozhodnutí České správy sociálního

Nahrávám...
Nahrávám...