dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 70/2001 SbNU, sv.22, K dopadům změny stavebněprávních předpisů na posouzení restitučního nároku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 70

IV. ÚS 373/2000

K dopadům změny stavebněprávních předpisů na posouzení restitučního nároku

Nárok stěžovatele splněním všech zákonných podmínek pro vydání příslušné nemovitosti vznikl okamžikem podání návrhu na vydání nemovitosti a následná změna stavebněprávních předpisů měnící kritéria pro posouzení jednoduché stavby nemůže jít k jeho tíži jako restituenta. Připuštění opačného postupu by totiž znamenalo, že právní posouzení nároků různých osob, které je včas a řádně uplatnily a splňovaly zcela shodné výchozí podmínky, by bylo řešeno rozdílným způsobem podle toho, ke kterému okamžiku by příslušný orgán veřejné moci o takovém nároku rozhodoval. Takové rozhodování by záviselo na nahodilosti, což je nepochybně postup principům právního státu neodpovídající.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 4. května 2001 sp. zn. IV. ÚS 373/2000 ve věci ústavní stížnosti F. Š. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 5. 4. 2000 sp. zn. 10 Ca 80/2000, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Benešově, okresního pozemkového úřadu, z 8. 12. 1999 č. j. PÚ 536/92, 748/93-4801-IV o nevydání nemovitosti do stěžovatelova vlastnictví.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 4. 2000 č. j. 10 Ca 80/2000-23 a rozhodnutí Okresního úřadu v Benešově, okresního pozemkového úřadu, ze dne 8. 12. 1999 č. j. PÚ 536/92, 748/93-4801-IV se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti se stěžovatel domáhal s odvoláním na porušení základních práv a svobod, zaručených čl. 1, 3, 4 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 4. 2000 č. j. 10 Ca 80/2000-23, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Benešově, okresního pozemkového úřadu ze dne 8. 12. 1999 č. j. PÚ 536/92, 748/93-4801-IV, že se do vlastnictví navrhovatele nevydává v něm blíže specifikovaná nemovitost.

Z obsahu spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 80/2000, jejž si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno následující:

Stěžovatel se svým návrhem domáhal před Okresním úřadem v Benešově, okresním pozemkovým úřadem, vydání přesně specifikované nemovitosti, a to podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“). Restituční nárok byl uplatněn včas a stěžovatel prokázal, že je oprávněnou osobou.

Okresní pozemkový úřad požádal nadřízený orgán, tj. Ministerstvo zemědělství, o rozhodnutí podle § 17 odst. 6 zákona o půdě, zda předmětná nemovitost spadá do režimu tohoto zákona. Ministerstvo zemědělství rozhodnutím ze dne 19. 6. 1997 č. j. 2036/96-3152 rozhodlo, že tato nemovitost je nemovitostí, na niž se vztahuje zákon o půdě podle § 1 odst. 1 písm. a) a b). V dalším šetření potom bylo zjištěno, že po převzetí nemovitosti do vlastnictví státu byly na základě demoličního výměru odstraněny na ní se nacházející hospodářské budovy, stodola a kolna, a na pozemku byla postavena prodejna smíšeného zboží. Okresní pozemkový úřad dospěl k závěru, že podle §

Nahrávám...
Nahrávám...