dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 76/1996 SbNU, sv.6, K zásadě exkluzivity vlastnického práva K ochraně vlastnického práva nabytého sice již za účinnosti dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., ale ještě před aplikací tohoto konfiskačního předpisu vůči předchozím vlastníkům

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 76

IV. ÚS 35/96

K zásadě exkluzivity vlastnického práva
K ochraně vlastnického práva nabytého sice již za účinnosti dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., ale ještě před aplikací tohoto konfiskačního předpisu vůči předchozím vlastníkům

1. K jedné a téže věci nemůže mít vlastnické právo více osob, nejde-li o spoluvlastnictví. Nemůže tedy být současně stát vlastníkem ze zákona a občan ze smlouvy. Není-li taková situace možná, přičemž musí existovat řešení, musí mít prioritu právo, které vzniklo první.

2. Nemohlo-li ke konfiskaci majetku dojít bez příslušného správního rozhodnutí, pak majetek řádně nabytý před takovým rozhodnutím třetí osobou nemůže být konfiskací dotčen, neboť v okamžiku konfiskace již nešlo o majetek zrádce nebo nepřítele, který by podléhal režimu příslušného dekretu.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 12. září 1996 sp. zn. IV. ÚS 35/96 ve věci ústavní stížnosti J. V., A. V. a L. P. proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 31. 10. 1995 sp. zn. 30 Ca 259/94, ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu v Prostějově, okresního pozemkového úřadu z 19. 7. 1994 č. j. Pú/144/92/3/94-Hu-367 o určení vlastnictví.

I. Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 259/94 ze dne 31. 10. 1995 se zrušuje.

2. Rozhodnutí Okresního úřadu v Prostějově, okresního pozemkového úřadu ze dne 19. 7. 1994 č. j. PÚ/144/92/3/94-Hu-367 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Dne 5. 2. 1996 byla Ústavnímu soudu doručena včas podaná ústavní stížnost, která směřuje proti výše uvedeným rozhodnutím, s tvrzením, že došlo k porušení ústavně zaručeného práva vlastnického, jemuž soud neposkytl dostatečnou ochranu.

Z přiloženého rozhodnutí Krajského soudu v Brně Ústavní soud zjistil, že tímto rozhodnutím bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Prostějově, okresního pozemkového úřadu o tom, že stěžovatelé nejsou vlastníky ideální poloviny konkrétně uvedených nemovitostí v katastrálním území O. Na základě předložených dokladů správní orgán totiž konstatoval, že žadatelé o vydání předmětného majetku nejsou oprávněnými osobami ve smyslu § 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, neboť majetek nepřešel z původního vlastnictví manželů J. a A. V. do vlastnictví státu či jiné právnické osoby způsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona. Předmětné nemovitosti odkoupili manželé V. od manželů B. a O. Š. na základě kupní smlouvy ze dne 3. 11. 1947. Podle názoru pozemkového úřadu přešla část majetku na základě výměru Krajského národního výboru v Olomouci ze dne 3. 5. 1949 zn. 562-7/4-1949-IX/4 o konfiskaci zemědělského majetku B. Š. na stát, a to v důsledku ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Podle § 1 odst. 1 písm. b) uvedeného dekretu tedy došlo k

Nahrávám...
Nahrávám...