dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 78/2004 SbNU, sv.33, Ke změně právní úpravy po uložení pokuty za správní delikt, ale před rozhodováním soudu o správní žalobě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 33, nález č. 78

II. ÚS 168/03

Ke změně právní úpravy po uložení pokuty za správní delikt, ale před rozhodováním soudu o správní žalobě

Došlo-li ke změně kogentního ustanovení zákona, podle kterého rozhodoval státní orgán, jehož rozhodnutí podléhalo soudnímu přezkumu, tak, že v době, kdy o přezkumu rozhodoval soud, platilo již jiné zákonné ustanovení, které zásadním způsobem změnilo předchozí úpravu, podle níž bylo napadené rozhodnutí vydáno, musí se soud, pro který je rozhodující stav v době vydání rozsudku, s novým zněním zákona vypořádat. Pokud tuto změnu ani nezaznamená a rozhoduje tak, jako by ji ani nevzal na vědomí, jde z jeho strany o projev libovůle, který zakládá porušení Ústavou České republiky zaručených práv účastníka řízení. Takovým postupem je porušen čl. 90 Ústavy České republiky, podle kterého jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 3. června 2004 sp. zn. II. ÚS 168/03 ve věci ústavní stížnosti A. K., s. r. o., proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 10. 12. 2002 sp. zn. 29 Ca 151/2001, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Magistrátu města Brna - odboru územního a stavebního řízení z 2. 3. 2001 č. j. OÚSRU 01/03446/Do, kterým byla stěžovateli uložena pokuta podle stavebního zákona.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2002 č. j. 29 Ca 151/2001-59 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas a řádně podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2002 č. j. 29 Ca 151/2001-59. Tvrdí, že byla porušena jeho práva, zakotvená v Listině základních práv a svobod, konkrétně právo na vlastnictví podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), právo na podnikání podle čl. 26 odst. 1 Listiny, právo nebýt opakovaně stíhán za totéž jednání podle čl. 40 odst. 5 Listiny a právo na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny. Dále namítá, že byl porušen i čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud si vyžádal spis Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Ca 151/2001, z něhož vyplývá, že vedlejší účastník, Magistrát města Brna - odbor územního a stavebního řízení, rozhodnutím ze dne 2. 3. 2001 č. j. OÚSRU 01/03446/Do uložil stěžovateli podle § 106 odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši 500 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu, o níž rozhodl Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 10. 12. 2002 č. j. 29 Ca 151/2001-59 tak, že ji zamítl.

Ústavní soud je při svém rozhodování vázán petitem ústavní stížnosti, avšak není vázán důvody, které jsou

Nahrávám...
Nahrávám...