dnes je 18.6.2024

Input:

Nález 81/2000 SbNU, sv.18, K dokazování při soudním přezkoumávání zákonnosti správních rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 81

I. ÚS 533/98

K dokazování při soudním přezkoumávání zákonnosti správních rozhodnutí

Identifikace stěžovatele (jako pachatele přestupku) provedená policisty je nepochybně velmi důležitým důkazním prostředkem, byť byla provedena na základě tvrzení osobní znalosti stěžovatele a nikoli dokladově. Současně však nelze nedbat ústavního principu rovnosti zbraní a upřít tak stěžovateli možnost, aby s úspěchem nabídl důkazy, které jeho totožnost jako pachatele přestupku zpochybňují.

Podle § 250i odst. 1 in fine občanského soudního řádu se při přezkoumávání zákonnosti správního rozhodnutí (kdy je pro soud rozhodující skutkový stav, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí) dokazování neprovádí. To však podle názoru obecně uznávané odborné literatury neznamená, „že se dokazování provádět nesmí“. Tento názor sdílí i Ústavní soud, neboť v opačném případě by se jednalo o zcela netradiční pojetí principů spravedlivého procesu.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 30. května 2000 sp. zn. I. ÚS 533/98 ve věci ústavní stížnosti V. T. proti rozsudku Městského soudu v Brně z 11. 9. 1998 sp. zn. 14 C 261/96 o zamítnutí stěžovatelovy žaloby proti rozhodnutí Dopravního inspektorátu Správy Jihomoravského kraje z 11. 10. 1996 č. j. PJM-460/DS-odv-96, jímž bylo částečně změněno rozhodnutí Dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie České republiky v Blansku z 20. 8. 1996 č. j. ORBK-1069/Ř-DI-96 o uložení pokuty a zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvaceti čtyř měsíců.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 11. 9. 1998 sp. zn. 14 C 261/96 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Rozhodnutím Dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie České republiky v Blansku (dále jen „DI OŘ“) ze dne 20. 8. 1996 č. j. ORBK-1069/Ř-DI-96 o přestupku byla podle § 30 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) uložena stěžovateli pokuta v částce 15 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvaceti čtyř měsíců. Ve výroku je uvedeno, že zákaz činnosti mu uplyne po 24 měsících od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a že odevzdá-li řidičský průkaz před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, zákaz činnosti se mu bude počítat ode dne jeho odevzdání na DI OŘ.

DI OŘ uvedl, že dne 4. 4. 1966 službu konající policisté B. N. a M. M. při dozoru nad silničním provozem na ulici Komenského v Boskovicích zastavovali vozidlo tovární značky Daewo Nexia, bez státní poznávací značky, přičemž jeho řidič nereagoval, pokračoval v jízdě a zastavil až u objektu stanice technické kontroly. Na výzvu k předložení dokladů řidič prohlásil, že je u sebe nemá, u řidiče provedená dechová zkouška na alkohol byla pozitivní, avšak lékařskému vyšetření a odběru krve se řidič podrobit odmítl. Poté odešel s jiným mužem do objektu stanice technické kontroly. V osobě řidiče službu konající policisté poznali osobně známého V. T.

DI OŘ vycházel ze shromážděných důkazů (především z úředního záznamu policejní hlídky, oznámení o přestupku, výpisu z evidenční karty řidiče, stěžovatelova

Nahrávám...
Nahrávám...