dnes je 18.6.2024

Input:

Nález 82/2001 SbNU, sv.22, K posuzování zákonného důvodu konfiskace majetku ve správním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 82

IV. ÚS 524/98

K posuzování zákonného důvodu konfiskace majetku ve správním řízení

Otázku, zda v konkrétním případě byl či nebyl dán zákonný důvod konfiskace majetku (dekret prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa), bylo třeba zjišťovat v příslušném správním řízení. Ke konfiskaci tak sice docházelo s účinky ex tunc ke dni účinnosti dekretu, avšak k tomu, aby se tak stát mohlo, bylo třeba pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 29. května 2001 sp. zn. IV. ÚS 524/98 ve věci ústavní stížnosti M. N. proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 25. 9. 1998 sp. zn. 30 Ca 190/96, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Břeclavi, okresního pozemkového úřadu, z 2. 5. 1996 č. j. Poz. 2212/92, 2009/96-203-Ka, podle něhož se stěžovatelka nestává vlastnicí ideální poloviny nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 190/96 ze dne 25. 9. 1998 a rozhodnutí Okresního úřadu v Břeclavi, okresního pozemkového úřadu, č. j. Poz. 2212/92, 2009/96-203-Ka se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka se svou včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Břeclavi, okresního pozemkového úřadu, č. j. Poz. 2212/92, 2009/96-203-Ka, dle kterého stěžovatelka se nestává vlastnicí ideální poloviny nemovitostí v rozhodnutí označených, s tvrzením, že těmito rozhodnutími došlo k porušení jejího vlastnického práva, zaručeného čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud zjistil z obsahu připojených spisů Okresního úřadu v Břeclavi, okresního pozemkového úřadu, a spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 190/96, že rozhodnutím okresního pozemkového úřadu č. j. Poz. 2212/92, 2009/96-203-Ka ze dne 2. 5. 1996 bylo podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto tak, že stěžovatelka se nestává vlastnicí ideální poloviny nemovitostí tam přesně označených (vlastnictví k druhé ideální polovině těchto nemovitostí jí bylo přiznáno jiným rozhodnutím téhož úřadu). Při rozhodování vycházel tento úřad ze zjištění, že předmětné nemovitosti, na něž stěžovatelka uplatnila restituční nárok a které vlastnili původně její prarodiče J. a M. S., přešly do vlastnictví státu na základě konfiskace provedené podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Důvodem konfiskace bylo to, že oba jmenovaní původní vlastníci se v roce 1930 přihlásili k německé národnosti. Podle ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 10. 8. 1945, pozbyli oba československé státní občanství. J. S. bylo dne 23. 8. 1950

Nahrávám...
Nahrávám...