dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 94/1998 SbNU, sv.12, K oprávnění soudů zkoumat okolnosti spojené s vydáním správního aktu, existuje-li právně významná skutečnost, která zakládá hmotněprávní předpoklad pro důvodné uplatnění restitučního nároku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 94

II. ÚS 96/97

K oprávnění soudů zkoumat okolnosti spojené s vydáním správního aktu, existuje-li právně významná skutečnost, která zakládá hmotněprávní předpoklad pro důvodné uplatnění restitučního nároku

Soudy jsou oprávněny zkoumat okolnosti spojené s vydáním správního aktu, pokud je pravděpodobné, že správní akty vydané v letech 1950-1955 byly vydány v důsledku politické perzekuce drobných podnikatelů a živnostníků. Podmínkou tohoto postupu pak je, že existuje právně významná skutečnost, která zakládá hmotněprávní předpoklad pro důvodné uplatnění restitučního nároku. K problematice restitučních předpisů je tedy nutno přistupovat jako k předpisům v systému právních předpisů ČR speciálním, zahrnujícím oprávnění obecných soudů přezkoumávat, zda správní rozhodnutí byla vydána v důsledku politické nesvobody nebo postupem porušujícím obecně uznávaná lidská práva a svobody podle ustanovení § 6 odst. 2 ve spojení s § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 1. září 1998 sp. zn. II. ÚS 96/97 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelek J. O., A. L. a B. J. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze 17. 12. 1996 sp. zn. 23 Co 50/96 a rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě z 25. 10. 1995 sp. zn. 5 C 246/92 o zamítnutí žaloby o uložení povinnosti žalovanému uzavřít dohodu o vydání po 1/3 pozemkových parcel každé ze žalobkyň.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 12. 1996 č. j. 23 Co 50/96-80 a rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 25. 10. 1995 č. j. 5 C 246/92-51 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelky podaly k Ústavnímu soudu stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 12. 1996 č. j. 23 Co 50/96-80 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 25. 10. 1995 č. j. 5 C 246/92-51 a tvrdí, že rozhodnutím obou obecných soudů bylo porušeno jejich právo na spravedlivý proces, právo na obnovení vlastnictví k nárokovaným nemovitostem a napadenými rozhodnutími, včetně řízeními jim předcházejícími, byl porušen i čl. 10 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“). Z výše uvedených důvodů stěžovatelky navrhují zrušení citovaných rozsudků obecných soudů.

Ke skutkovým okolnostem stěžovatelky uvedly, že jsou právními nástupkyněmi po zemřelém původním vlastníku nemovitostí (pozemků dle PK č. 614, 615, 617, 612/2, 618, 619 a 657) v k. ú. K. L. Původní vlastník těchto nemovitostí byl kameník a na části předmětných pozemků byl v době jejich vyvlastnění kamenolom, který sloužil ke koncesované živnosti původního vlastníka. Pozemky shora uvedené byly vyvlastněny ve prospěch Českomoravského průmyslu kamene Hradec Králové, po kterém se stěžovatelky marně domáhaly navrácení těchto pozemků.

Vlastnické právo k nárokovaným nemovitostem přešlo na základě vyvlastňovacího výměru odboru výstavby rady ONV v Ledči n. Sázavou ze dne 31. 10. 1955 zn. Výst. - 908/1955 na

Nahrávám...
Nahrávám...