dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 98/1998 SbNU, sv.12, K rovnosti stran a k osvobození právnických osob od soudního poplatku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 98

IV. ÚS 13/98

K rovnosti stran a k osvobození právnických osob od soudního poplatku

Zásada rovnosti stran je stěžejní zásadou spravedlivého procesu. Je zakotvena v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a v čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky a promítá se také do řady ustanovení procesních předpisů. Občanský soudní řád výslovně rovnost účastníků řízení stanoví v ustanovení § 18, z něhož pro soudy plyne povinnost zajistit účastníkům stejné, tj. rovnocenné možnosti k uplatňování jejich práv. Je proto třeba také při interpretaci ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., z jehož dikce plyne, že jeho použití se může dovolávat každý účastník, vycházet z pohledu uvedené ústavní zásady rovnosti. Právnické osoby, mezi něž patří i jednotky územní samosprávy, mají způsobilost být účastníkem řízení, a soud s nimi tedy musí zacházet stejným způsobem jako s účastníkem řízení, který je fyzickou osobou. Skutečnost, že zjišťování poměrů právnické osoby při rozhodování o osvobození od soudních poplatků by mělo být obtížné či nákladné, sama o sobě nemůže být důvodem k tomu, aby u takového účastníka řízení byla předem vyloučena možnost použití ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., jehož aplikace může ve svých důsledcích ovlivnit i tak významné právo, jako je právo na přístup k soudu. Je pak věcí judikatury obecných soudů, aby vymezila kritéria poměrů, z nichž bude při aplikaci tohoto ustanovení u právnických osob vycházet.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 3. září 1998 sp. zn. IV. ÚS 13/98 ve věci ústavní stížnosti Městské části Praha 14 proti usnesení Městského soudu v Praze z 26. 11. 1997 sp. zn. 14 Co 696/97 a Obvodního soudu pro Prahu 9 ze 17. 9. 1997 sp. zn. Ro 381/97 o nepřiznání osvobození od soudních poplatků.

I. Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 1997 sp. zn. 14 Co 696/97 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 17. 9. 1997 sp. zn. 34 Ro 381/97 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka se svou včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 1997 sp. zn. 14 Co 696/97, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 17. 9. 1997 č. j. 34 Ro 381/97-13 o nepřiznání osvobození od soudních poplatků. Stěžovatelka uvádí, že v odůvodnění rozhodnutí obou soudů je uvedeno, že „je pojmově vyloučeno u právnických osob přiznávat osvobození od zaplacení soudních poplatků, jelikož nelze posuzovat poměry právnické osoby z hlediska jejích sociálních poměrů a jen těžko by se hledalo kritérium pro zjištění majetkových poměrů u právnických osob obecně“. Stěžovatelka nesouhlasí s takovýmto výkladem § 138 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) a poukazuje na to, že účastníkem občanského soudního řízení mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby, a že zákon mezi nimi v tomto smyslu žádné rozdíly nečiní. Postupem obecných soudů se stěžovatelka cítí dotčena ve svém právu na rovné postavení účastníků v řízení zakotveném v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“) v čl. 37 odst. 3 a navrhuje, aby Ústavní soud výše citovaná rozhodnutí zrušil.

Městský soud

Nahrávám...
Nahrávám...