Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ochrana osobních údajů dle GDPR v roce 2018

8.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
Ochrana osobních údajů dle GDPR v roce 2018

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Jak se dotkne ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR), které začne platit od 25. května 2018, společenství vlastníků a pověřených správců?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení”), představuje komplexní systém pravidel pro zpracování osobních údajů, který bude s účinností od 25. 5. 2018 platit ve všech státech Evropské unie a dále v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. S účinností od 25. 5. 2018 tak Nařízení v českém právním prostředí z velké části nahradí právní úpravu obsaženou v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”).

Uvedené Nařízení svou úpravou reaguje na technologický posun při zpracování osobních údajů s tím, že zejména posiluje postavení subjektů údajů, tedy fyzických osob, ke kterým se tyto osobní údaje vážou. Posílení postavení subjektů údajů se pak logicky odráží ve zpřísnění některých podmínek zpracování osobních údajů správci a zpracovateli údajů. Z důvodu značné rozsáhlosti problematiky níže zmíníme jen několik změn, které přinese Nařízení a které můžou mít vliv na společenství vlastníků a pověřené správce.

V této souvislosti lze zmínit například novou koncepci souhlasu subjektů údajů se zpracováním svých osobních údajů. Jak podle současné české právní úpravy, tak i dle Nařízení se primárně vyžaduje ke zpracování osobních údajů souhlas subjektů údajů, pokud se nejedná o některou z výjimek uvedených v Zákoně (Nařízení). Mezi výjimky, uvedené v Zákoně i Nařízení, kdy se nevyžaduje souhlas subjektů údajů se zpracováním, patří situace, kdy správce osobních údajů provádí takové zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Ve vztahu ke společenství vlastníků se uplatní uvedená výjimka u takového zpracování osobních údajů, které je nezbytné k dodržování právních povinností společenství, tedy zejména těch, které se týkají správy domu a pozemku – společenství vlastníků tak například vede seznam členů společenství, nájemců, dále vede evidenci o platbách záloh na služby, evidenci dlužníků apod. Zpracování osobních údajů ve výše uvedených případech podléhá právě zákonné výjimce, že se k takovému zpracování nevyžaduje souhlas příslušných subjektů údajů. Ne všechny činnosti společenství vlastníků a pověřených správců, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů, však spadají pod uvedenou výjimku. Příkladem lze uvést zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému v bytovém domě, který snímá i prostory vchodových dveří do bytů nebo další prostranství, které více zasahuje do soukromí osob, žijících v daném bytovém