dnes je 24.6.2024

Input:

Podmínky účasti v zadávacím řízení

6.12.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4
Podmínky účasti v zadávacím řízení

Mgr. Filip Hajný

Podmínky účasti v zadávacím řízení zahrnují veškeré požadavky zadavatele, které musí dodavatelé splnit, aby se zadávacího řízení mohli účastnit a aby jejich nabídka mohla být zadavatelem hodnocena. ZZVZ člení podmínky účasti v zadávacím řízení do čtyř základních kategorií, které může zadavatel využít:

  1. podmínky kvalifikace (podrobněji viz ustanovení § 73 a násl. ZZVZ), přičemž kvalifikací se rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku;
  2. technické podmínky (podrobněji viz ustanovení § 89 a násl. ZZVZ), včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, vzniklými v souvislosti s plněním veřejné zakázky;
  3. obchodní nebo jiné smluvní podmínky (typicky stanovené ve formě závazného vzoru smlouvy);
  4. zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, zejména v oblasti vlivu na životní prostředí, sociálních důsledků, hospodářské oblasti nebo inovací;

přičemž každá zadavatelem stanovená podmínka účasti v zadávacím řízení musí souviset s předmětem veřejné zakázky a musí být ve vztahu k tomuto předmětu přiměřená.

Dalšími podmínkami účasti v zadávacím řízení mohou být požadavky zadavatele na obsah, formu nebo způsob podání nabídek (resp. žádostí o účast nebo předběžných nabídek). Přitom platí, že požadavky na obsah jsou pro dodavatele závazné a jejich nesplnění je důvodem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Naproti tomu formální požadavky (např. číslování stran, řazení jednotlivých částí nabídky atp.) by měly mít pouze doporučující charakter

Nahrávám...
Nahrávám...