Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.32
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva je zaměřena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Specifika a omezení:

  • - Finanční prostředky budou rozděleny jednotlivým obcím s rozšířenou působností na základě finančních kvót stanovených Ministerstvem kultury podle počtu kulturních památek v územní působnosti jednotlivých obcí s rozšířenou působností s přihlédnutím ke stavebně technickému stavu těchto památek.
  • - Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže