Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

27.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.69
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Příjemci podpory

A Podprogram 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích”:

  • - Státní podniky Povodí a Lesy České republiky.

B Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí”:

  • - Obce, svazky obcí.

Podporované aktivity

Program A:

  1. Zvýšení kapacity koryt drobných vodních toků.
  2. Zvýšení průtočnosti koryt drobných vodních toků.
  3. Zvýšení stability dna, břehů a souvisejících objektů vodního toku.
  4. Obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů; bude podpořena, pokud jejich základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena či významně omezena jejich vodohospodářská funkce, a malá vodní nádrž či rybník po realizaci bezpečně převede případný povodňový průtok.
  5. Podpořené rybníky a vodní nádrže umístěné na vodním toku (průtočné VN) o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn