dnes je 30.5.2020

Input:

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizace

6.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.34
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizace

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě.

Míra podpory:

  • - Celková alokace je 1 000 mil. Kč.
  • - Na akce se podpora poskytuje v základní kombinaci „vlastní zdroje investora – podpora ze státního rozpočtu” s tím, že v rámci programu 129 300 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. Kč.

Příjemci podpory

Podpora je určena pro:

  • - obce;
  • - svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.

Podporované aktivity

  • - a) Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou (podprogram 129 302).
  • - b) Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel (podprogram 129 302).
  • - c) Výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti