Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pojem bydliště v souvislosti s osvobozením příjmů při prodeji vybraných nemovitých věcí

12.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.9
Pojem bydliště v souvislosti s osvobozením příjmů při prodeji vybraných nemovitých věcí

Ing. Zdeněk Morávek

Pokud vlastník jednotky dosáhne příjmu z jejího prodeje, měl by nejdříve řešit, zda tento příjem není osvobozen od daně.

Jak vyplývá z § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), od daně je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Od daně se také osvobozuje příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby. Důležité je, že pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů.

Pan Novák, který je členem SVJ, vlastní byt, který je jednotkou, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru. Pan Novák pořídil byt v roce 2010 a od té doby v tomto bytě nepřetržitě bydlí. V roce 2018 se rozhodne tento byt (jednotku včetně souvisejícího pozemku) prodat. Pan Novák je zaměstnanec, používal byt tedy pouze ke svému soukromému účelu – bydlení.

V tomto případě platí, že příjem z prodeje jednotky je osvobozen od daně, protože pan Novák v ní měl bydliště cca po dobu 8 let bezprostředně před prodejem, časový limit je tedy splněn.

Je tedy zřejmě, že jedním z rozhodujících pojmů z hlediska osvobození je pojem bydliště. Jak vyplývá z § 2 odst. 4 ZDP, bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. K tomu potom ještě pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní, či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči či zda je byt využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (samostatnou činnost, zaměstnání apod.).

Problematika vymezení tohoto pojmu byla předmětem jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství, konkrétně se jednalo o příspěvek č. 517/21.03.18 Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji vybraných nemovitých věcí.