dnes je 26.2.2020

Input:

Použití zisku bytového družstva

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.5
Použití zisku bytového družstva

Ing. Lenka Haráková

Podle § 750 ZOK může být zisk bytového družstva použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.

V důvodové zprávě k návrhu ZOK podrobnější výklad k tomuto ustanovení není. Píše se zde:

„V zájmu omezení nebezpečí úpadku bytového družstva v důsledku problematických majetkových transakcí se dílčím způsobem omezuje nakládání s majetkem bytového družstva. Důvodem těchto omezení je především poskytnutí garancí členům družstva – nájemcům družstevních bytů, kteří za účelem zajištění si bydlení museli do bytového družstva investovat často nemalé prostředky formou členských vkladů a chtějí tak mít odpovídající garanci, že jim bytové družstvo umožní nerušené užívání bytu, a ne že jejich prostředky budou prohospodařeny. Zároveň se však připouští výjimky pro případ, že je třeba přistoupit k údržbě družstevních domů.”

Tedy žádné vysvětlení k možnosti či nemožnosti použití zisku.

V komentářích k uvedenému ustanovení ZOK lze najít např. tyto výklady:

  1. Komentář Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk – za opsanou důvodovou zprávou (viz výše) následuje věta: „V souladu s výše uvedenými východisky zákon předepisuje použití případně vytvořeného zisku bytového družstva.”
  2. Komentář Lasák, Pokorná, Čáp, Doležil a kolektiv opět uvádí text důvodové zprávy a dále tento výklad:

„Vytvořený zisk nesmí bytové družstvo rozdělit (a to ani částečně) mezi své členy. Tento zisk může použít pouze za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů (např. pro zlepšení podmínek bydlení v družstevních bytech či k modernizaci domů s družstevními byty), případně ke svému dalšímu rozvoji (např. pro modernizaci technického vybavení družstva či pro výstavbu nových družstevních bytů).”

V dopise Ministerstva spravedlnosti z 18. 2. 2014 adresovaném bytovému družstvu, které se dotazovalo, zda lze ze zisku uhradit náklady na vytápění bytového domu, se píše:

Základním znakem bytových družstev je, že mohou být založena pouze za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Z této premisy také vychází ustanovení § 750 ZOK. Jde zejména o to, aby bytová družstva nemohla produkovat zisk za účelem jeho přerozdělení (ať již mezi členy družstva, nebo členy jeho orgánů), čímž by se stal příjmem členů (k tomu právní řád předpokládá jiné entity). Jedním z dalších důvodů, proč lze zisk použít pouze k zajišťování bytových potřeb, je osvobození tohoto zisku od daní (osvobození od daně z příjmů u nájmu).

Nyní již konkrétně k pojmu „uspokojování bytových potřeb”. Jde o neurčitý pojem, který postrádá legální definici, a to se záměrem poskytnutí prostoru soudcům a obecně právní praxi. Ad hoc se bude posuzovat, zda konkrétní použití lze podřadit pod tento obecný pojem. Vámi naznačené možné vyložení tohoto pojmu je bezesporu možné a složky „věcně usměrňované nájemné” a „ceny služeb” z vyhlášky č. 85/1997 Sb. je bezesporu možné definovat jako využití zisku k uspokojení bytových potřeb. Uspokojování bytových potřeb bude vše, co přímo souvisí s lidskou potřebou bydlení. Primárně jde o samotnou povahu bytového družstva a využití prostředků k základnímu znaku těchto družstev nebo jeho využití v rozporu s jeho základním účelem.

Je proto obtížné podat „přesný výklad za jakých okolností může být zisk vyplacen”. Lze však víceméně jednoznačně odpovědět, že