dnes je 13.8.2020

Input:

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem

6.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2
Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem

Ing. Helena Hnízdilová

Nájemní vztahy jsou zpravidla spojeny se zajištěním dodávky energií (elektřina, teplo, voda a plyn) a služeb souvisejících s nájmem (např. úklidové služby, zajištění ostrahy pronajímaného objektu atd.).

Pronajímatel energie ani služby většinou nevyrábí (s výjimkou dodávky tepla z vlastní kotelny), ale pořizuje je od jiných subjektů a následně fakturuje („přeúčtuje”) nájemci.

„Přeúčtování” zboží a služeb, které není předmětem daně

Podle § 36 odst. 13 ZDPH se do základu daně nezahrnují částky, které plátce obdrží od jiné osoby na úhradu částek vynaložených jejím jménem a na její účet. Tento postup, který není spojen s uplatněním DPH na výstupu, mohou uplatnit i pronajímatelé při „přeúčtování” energií nebo služeb souvisejících s nájmem. Musí však splnit následující podmínky:

  • - u pořízených energií nebo služeb neuplatní odpočet DPH
  • - přijatá úhrada od nájemce nepřevýší částku, kterou pronajímatel uhradil dodavateli energií či služeb (pronajímatel tedy z transakce nerealizoval zisk),
  • - u pronajímatelů (plátců), kteří nevedou účetnictví, musí být přijaté a uhrazené částky evidovány jako částky neovlivňující základ daně z příjmů.
  • - u pronajímatelů (plátců), kteří v souladu s účetními předpisy vedou účetnictví, musí být tyto transakce účtovány v rámci účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy.

Způsob účtování, popř. evidování částek za plnění, které pronajímatel pro nájemce zajišťuje, má potvrzovat, že se jedná o náklady (výdaje) „vynaložené jménem a na účet jiné osoby”.

„Přeúčtování” energií a služeb s DPH

Na „přeúčtované” energie a služby pořízené od jiných plátců, za které pronajímatel požaduje úhradu od jiných osob (nájemců) a které pořídil svým jménem a na svůj účet, se však pohlíží jako na standardní dodání zboží (v případě energií) a poskytování služeb. Pronajímatel, plátce daně, tedy musí uplatnit daň na výstupu, pokud nedodrží některou z podmínek uvedených v předchozím bodě.

Zálohy na „přeúčtovávané” energie a služby

Při přijetí úplaty (zálohy) na „přeúčtovávané” energie a služby, které pronajímatel pořídil svým jménem a na svůj účet přede dnem uskutečněním zdanitelného plnění, vzniká pronajímateli povinnost přiznat daň k datu přijetí úplaty (zálohy).

Datum uskutečnění zdanitelného plnění při „přeúčtování” energií s uplatněním DPH na výstupu

Pro plátce, kteří energie nakupují a následně je s uplatněním daně na výstupu fakturují osobám, které je skutečně spotřebují, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den odečtu z měřicího zařízení, dle § 21 odst. 4 písm. b) ZDPH.

Pokud odečet z měřicího zařízení možný není – např. u některých bytových či nebytových prostor nejsou měřicí zařízení instalována a spotřebu je tedy třeba rozpočítat na jednotky, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den zjištění skutečné spotřeby.

Den zjištění skutečné spotřeby, není v zákoně o DPH definován. Zpravidla se bude jednat o datum doručení daňového dokladu od dodavatele plnění. Postup při zjištění výše přeúčtovávaných částek je vhodné upravit např. vnitřním předpisem.

Příklad

Obchodní společnost, plátce daně, pronajímá nebytové prostory. Nájemcům zajišťuje rovněž dodávku elektřiny. Energii pořízenou od jiného plátce pronajímatel „přeúčtovává” na nájemce dle podlahové výměry, neboť jednotlivé nebytové prostory nemají samostatná měřicí zařízení. Daňový doklad za dodávku elektřiny za měsíc duben 2020 obdržel pronajímatel dne 4. 5. 2020. Datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na daňovém dokladu je 30. 4. 2020, tj. den provedení odečtu z měřicího zařízení provedeného společností dodávající