dnes je 26.1.2020

Input:

Příklad výkazu zisku a ztráty sestavený ve zkráceném rozsahu

17.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.2.1
Příklad výkazu zisku a ztráty sestavený ve zkráceném rozsahu

Ing. Marta Neplechová, CSc.

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf

Výkaz zisku a ztráty sestavený ve zkráceném rozsahu
(dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/20012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

ke dni 31.12.20..

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky ...............

IČ ..................

Účetní jednotka doručí:

1x příslušnému finančnímu orgánu

1 x rejstříkovému soudu (není povinné)

Označení Text Číslo řádku Činnosti
Hlavní1 Hospodářská2 Celkem
5 6 7
A.  NÁKLADY  1 . . .
A I.  Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 . . .
A II.  Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 . . .
A III.  Osobní náklady 4 . . .
A IV. Daně a poplatky 5 . . .
A V.  Ostatní náklady 6 . . .
A VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7 . . .
A VII. Poskytnuté příspěvky 8 . . .
A VIII. Daň z příjmů 9 . . .