dnes je 19.9.2021

Input:

Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

7.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.4
Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

Mgr. Pavla Krejčí

Zde vzor ke stažení ve formátu rtf

PROHLÁŠENÍ

o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

(dále jen „Prohlášení”)

vypracované ve smyslu § 1166 NOZ a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku, vlastníkem budovy:

ALWAYS PARTNERS a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Loučná 883/8, PSČ: 110 00, IČO: 55555555, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 11111, vedenou u Městského soudu v Praze

(dále jen „Vlastník”)

Vlastník prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1166 NOZ rozděluje své vlastnické právo k níže specifikovanému pozemku, jehož součástí je též vlastnické právo k budově, na vlastnické právo k jednotkám, a to následovně:

1. Údaje o pozemku, budově, obci, a katastrálním území

1.1 Předmětem rozdělení vlastnického práva na základě tohoto Prohlášení je pozemek parc. č. 777 (dále jen „Pozemek”), jehož součástí je budova č.p. 555 (dále jen „Budova”), vše v k.ú. Vinohrady, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

1.2 Pozemek, jehož součástí je Budova, je ve výlučném vlastnictví Vlastníka. Pozemek spolu s Budovou jsou zapsány na LV č. 888 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, Katastrální Pracoviště Praha, katastrální území Vinohrady, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

2. Vymezení jednotek a údaje o jednotce

2.1 Vlastník prohlašuje, že vymezuje v Pozemku, jehož součástí je Budova, jednotky, když jednotka v souladu s § 1159 NOZ zahrnuje byt (nebytový prostor) jako prostorově oddělenou část domu a podíl na nemovité věci, přičemž údaje o jednotkách jsou následující:

2.2 Údaje o jednotce – pojmenování a označení jednotlivých bytů či nebytových prostor

(a) Jednotka č. 555/101

Jednotka č. 555/101 v sobě zahrnuje nebytový prostor (jiný nebytový prostor) sloužící jako sklad umístěný v 1.NP Budovy. Celková výměra podlahové plochy nebytového prostoru je 20,00 m2.

(b) Jednotka č. 555/102

Jednotka č. 555/102 v sobě zahrnuje byt umístěný ve 1. NP Budovy. Byt se skládá z chodby, zádveří, WC, koupelny, obývacího pokoje, kuchyně a pokoje.

Celková výměra podlahové plochy bytu je 25,00 m2.

(c) Jednotka č. 555/103

Jednotka č. 555/103 v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP Budovy. Byt se skládá ze zádveří, WC, koupelny, obývacího pokoje, kuchyně a pokoje. Společně s bytem je užíván balkón o výměře 2 m2.

Celková výměra podlahové plochy bytu je 25,00 m2.

(d) Jednotka č. 555/104

Jednotka č. 555/104 v sobě zahrnuje byt umístěný ve 2. NP Budovy. Byt se skládá ze zádveří, WC, koupelny, obývacího pokoje, kuchyně a pokoje. Společně s bytem je užíván balkón o výměře 2 m2.

Celková výměra podlahové plochy bytu je 30,00 m2.

Součástí všech bytů a nebytových prostor jsou jejich veškeré vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení vč. radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní osvětlení, obklady stěn a vnitřní omítky.

2.3 Úpravy a opravy balkónů

Pokud je s jednotkou užíván balkón, pak je vlastník jednotky povinen udržovat balkón na svůj náklad, a to tak, že na náklady vlastníka budou udržovány povrchové části, zábradlí teras a balkónů a všechny další části, které nejsou nosné. Vzhled balkónů musí zůstat z vnějšího pohledu jednotný a Vlastník/Vlastníci může/mohou na svém zasedání vydat závazné usnesení, kterým určí vzhled viditelných částí balkónů a teras. Vlastník jednotky pak bude při údržbě těmito pravidly vázán.

2.4 Úpravy a opravy dalších částí jednotky

Vlastník/vlastníci mohou na svém zasedání vydat závazné usnesení pro údržbu součástí jednotky, které jsou viditelné ze společných částí (např. vchodové dveře do bytů) a to za účelem udržení jednotného vzhledu Budovy. Vlastník jednotky pak bude při údržbě těmito pravidly vázán.

2.5 Údaje o jednotce - určení a popis společných částí nemovité věci se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze

Společnými částmi Budovy, jako částmi podstatnými pro zachování Budovy včetně jejích hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu, a to zejména

(a) Pozemek a vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy

(b) střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních

(c) balkóny (s tím, že se vlastníci jednotek musí na jejich údržbě a opravách podílet dle pravidel v čl. .)

(d) komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu Budovy jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče

(e) zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do Budovy, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic)

(f) místnosti nacházející se ve společných částech Budovy, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu

Společnými částmi Budovy jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.

Podlahy jsou společnými částmi Budovy, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí Budovy.

Společnými částmi Budovy jsou dále:

(a) přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod

(b) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem

(c) rozvody plynu až k uzávěru pro jednotku

(d) rozvody studené a teplé vody včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro jednotku, nebo k uzávěrům pro jednotku, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé jednotky, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř jednotky, včetně vodovodních baterií,

(e) rozvody topení

(f) protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí

(g) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do jednotky

(h) rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí Budovy, a jiné příslušenství Budovy, které je nezbytně nutné k provozu Budovy a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.

2.6 Údaje o jednotce - velikost podílů na nemovité věci

Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech nemovité věci, které jsou společné pro všechny jednotky, se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy bytů/nebytových prostor k celkové ploše všech bytů/nebytových prostor v Budově. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou pro každou jednotku následující:

Číslo jednotky  Podíl na společných částech nemovité věci  
555/101  20/100  
555/102  25/100  
555/103  25/100  
535/104  30/100  

3. Věcná a jiná práva a jaké závady, které přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce

3.1 Vlastník Budovy prohlašuje, že na Pozemku, jehož součástí je Budova, váznou ke dni podpisu tohoto Prohlášení následující právní povinnosti:

(a) zástavní právo smluvní zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva č. 55555555 ze dne 1. 7. 2017, pro pohledávky do výše 12.000.000,- Kč s příslušenstvím, ve prospěch zástavního věřitele, Oberbank AG,

Nahrávám...
Nahrávám...