dnes je 30.11.2023

Input:

Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.4
Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

Ing. Dagmar Fitříková

Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění realizovaného mezi dvěma plátci daně s místem plnění v tuzemsku se vztahuje mj. i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92a ve vazbě na 92e ZDPH). Uvedený režim představuje pro poskytovatele i příjemce stavebních nebo montážních prací, pokud se jedná o plátce daně, specifické povinnosti, které je nutné respektovat. Režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje na všechny plátce daně, tj. i na SVJ, pokud je registrovaným plátcem. Základní pravidla pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, ze kterých vyplývají specifické povinnosti pro poskytovatele i příjemce plnění, jsou upravena v § 92a ZDPH. Vymezení stavebních a montážních prací, na které se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje, vyplývá z § 92e ZDPH.

Stavební nebo montážní práce, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění se podle § 92e ZDPH vztahuje na poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají číselnému kódu 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA. V informaci GFŘ a MF k aplikaci § 92a ZDPH je uvedeno, že režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací bez ohledu na skutečnost, zda se z hlediska vymezení předmětu daně zákonem o DPH jedná o poskytnutí služeb nebo dodání zboží, včetně montáže.

Režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění patří do kategorie specifických režimů, v rámci kterých se uplatní tzv. tuzemský "reverse charge princip". Princip přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění se použije při poskytnutí stavebních nebo montážních prací realizovaných v tuzemsku mezi dvěma plátci daně. Obecná pravidla závazná pro poskytovatele i příjemce stavebních nebo montážních prací uskutečněných s místem plnění v tuzemsku v režimu přenesení daňové povinnosti jsou vymezena v § 92a ZDPH. Tato pravidla jsou závazná nejen při poskytnutí stavebních a montážních prací, ale i v případě dalších zdanitelných plnění uvedených v §§ 92b až 92g ZDPH. Základní princip upravený v § 92a odst. 1 ZDPH stanoví povinnost přiznat daň plátci, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, a to ke dni uskutečnění tohoto zdanitelného plnění. Další povinnosti, které je příjemce nebo poskytovatel stavebních nebo montážních prací povinen respektovat, jsou vymezeny v § 92a odst. 2 až 7 ZDPH.

Důsledky nerespektování režimu přenesení daňové povinnosti

Pokud plátce, který v tuzemsku poskytne ve prospěch jiného plátce stavební nebo montážní práce, na něž se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, a přitom tento režim neuplatní a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na daňovém dokladu, je tento postup v rozporu s § 92a odst. 1 ve vazbě na § 92e ZDPH. Příjemce stavebních nebo montážních prací nemá v tomto případě nárok na odpočet daně, která je, ale neměla být uvedena na daňovém dokladu vystaveném plátcem, který zdanitelné plnění uskutečnil. Tato skutečnost jednoznačně vyplývá z § 72 odst. 2 ZDPH, podle kterého se daní na vstupu rozumí pouze daň uplatněná podle zákona o DPH.

Povinnosti plátce, který poskytuje stavební nebo montážní práce

Plátce, který v tuzemsku v režimu přenesení daňové povinnosti poskytl jinému plátci stavební nebo montážní práce, je povinen:

  • Použít režim režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění,

  • vystavit pro plátce, pro kterého uskutečnil stavební nebo montážní práce, daňový doklad s náležitostmi podle § 29 ZDPH,

  • uvést na vystaveném daňovém dokladu údaj vymezený v § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH, tj. "daň odvede zákazník",

  • podat správci daně v zákonem stanovené lhůtě kontrolního hlášení k DPH, a to elektronicky a na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně,

  • v kontrolním hlášení je povinen uvést v části A.1 předepsané údaje týkající se kontrolního hlášení, tj. daňové identifikační číslo plátce, pro kterého stavební nebo montážní práce uskutečnil, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, a kód předmětu plnění.

Povinnosti SVJ, pokud je plátcem a je v pozici příjemce stavebních nebo montážních prací

SVJ, pokud je plátcem, pro kterého byly v tuzemsku v režimu přenesení daňové povinnosti poskytnuty stavební nebo montážní práce jiným plátcem, je povinen:

  • doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně (§ 92a odst. 4 ZDPH),

  • odpovídá za správnost vypočtené daně (§ 92a odst. 4 ZDPH),

  • přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§ 92a odst. 1 ZDPH),

  • podat správci daně v zákonem stanovené lhůtě kontrolního hlášení k DPH, a to elektronicky a na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně,

  • v kontrolním hlášení je povinen uvést v části B.1 předepsané údaje týkající se kontrolního hlášení, tj. základ daně a výši daně a kód předmětu plnění.

Daňový doklad

Plátce, který pro jiného poskytne stavební nebo montážní práce spojené s přenesením daňové povinnosti podle § 92e ZDPH, je povinen vystavit daňový doklad příjemci zdanitelného plnění, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Náležitosti daňového dokladu, který vystavuje plátce při poskytnutí stavebních nebo montážních prací spojených s přenosem daňové povinnosti na příjemce, jsou vymezeny v § 29 ZDPH. Kromě standardních náležitostí, které je plátce povinen uvádět na jím vystavených daňových dokladech pro osobu povinnou k dani, musí daňový doklad obsahovat i údaj "daň odvede zákazník", a naopak nemusí obsahovat sazbu daně a výši daně (§ 29 odst. 3 písm. c) ZDPH).

Nárok na odpočet daně

Plátce daně, který v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a ZDPH přijme službu, jež má charakter stavebních nebo montážních prací, má podle § 92a odst. 1 ZDPH povinnost přiznat daň z takto přijatého zdanitelného plnění, ale současně je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu u takto přijatého zdanitelného plnění. Při uplatnění nároku na odpočet daně respektuje příjemce stavebních a montážních prací, plátce daně, obecné podmínky vymezené pro tento postup v § 72 a následujících ZDPH. Nárok na odpočet daně vzniká podle § 72 odst. 3 ZDPH příjemci stavebních nebo montážních prací k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tj. podle § 21 odst. 4 písm. a) nebo podle § 21 odst. 7 ZDPH. SVJ-plátce daně, který je v pozici příjemce stavebních nebo montážních prací, má podle § 92a odst. 1 ZDPH povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a proto mu k tomuto datu vzniká i nárok na odpočet daně na vstupu. SVJ-plátce daně, prakticky nikdy nevyužije poskytnuté stavební a montážní práce výlučně pro uskutečnění svých zdanitelných plnění, proto mu nevznikne plný nárok na odpočet daně, ale případně jen nárok na odpočet v částečné výši (§ 72 odst. 6 ZDPH).

Uvádění údajů v DAP k DPH

Údaje týkající se poskytnutí stavebních nebo montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti uvádí poskytovatel stavebních prací, plátce daně, v řádku 25 daňového přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Údaje týkající se poskytnutí stavebních nebo montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti uvádí SVJ-plátce daně, jako příjemce zdanitelného plnění v řádku 10 (základní sazba daně – daň na výstupu), nebo v řádku 11 (snížená sazba daně – daň na výstupu) daňového přiznání k DPH za období, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Nárok na odpočet daně, který je SVJ-plátce daně, jako příjemce stavebních nebo montážních prací oprávněn uplatnit, uvádí v řádku 43 (základní sazba daně – nárok na odpočet daně), nebo v řádku 44 (snížená sazba daně – nárok na odpočet daně) v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém je oprávněn nárok na odpočet daně nejdříve uplatnit.

Příklad – poskytnutí stavebních prací plátcem SVJ, které je plátcem

Stavební firma, plátce daně s měsíčním zdaňovacím obdobím, uzavřela se SVJ, plátcem se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, smlouvu o dílo na zateplení objektu, který splňuje kritéria stavby pro sociální bydlení a ve kterém SVJ provozuje i domovní kotelnu, ze které zajišťuje dodávky tepla i třetím osobám (ekonomická činnost). Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 2 000 000 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude podle dohody smluvních stran připočtena sazba daně platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění. K předání a převzetí díla, tj. k datu uskutečnění ve smyslu § 21 odst. 5 písm. a) ZDPH, došlo dne 31. 1. 2020.

K uskutečnění zdanitelného plnění došlo v době, kdy se při poskytnutí stavebních nebo montážních prací uplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ve vazbě na § 92e ZDPH. Ke dni 31. 1. 2020 vznikla SVJ povinnost přiznat daň na výstupu, a to ve výši 300 000 Kč, SVJ, tj. plátci, který zdanitelné plnění přijal. Platnou sazbou daně k datu uskutečnění zdanitelného plnění je sazba daně ve výši 15 % (2 000 000 × 0,15 = 300 000). Stavební firma, která stavební práce realizovala,

Nahrávám...
Nahrávám...