dnes je 2.2.2023

Input:

Rozpor mezi průběhem zasedání shromáždění a zápisem z tohoto zasedání - jak postupovat?

12.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.13
Rozpor mezi průběhem zasedání shromáždění a zápisem z tohoto zasedání – jak postupovat?

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

V praxi může nastat situace, kdy po zasedání shromáždění společenství vlastníků byl vyhotoven zápis, který byl podepsán odpovědnými osobami (předsedající, zapisovatel, případně i ověřovatel zápisu), avšak tento zápis neodpovídá skutečnosti, tedy průběhu zasedání shromáždění.

V takovém případě lze doporučit, aby vlastníci, kteří rozpor zjistí, vyzvali odpovědné osoby (statutární orgán) k nápravě, tedy k opravě zápisu tak, aby odpovídal průběhu zasedání. Případně je možné obrátit se s podnětem také na kontrolní komisi či jiný kontrolní orgán společenství vlastníků jednotek, byl-li zřízen.

Pokud však společenství vlastníků jednotek nemá zřízen kontrolní orgán, případně pokud kontrolní orgán nezjednal nápravu, může se dotčený vlastník rozporu v zápisu ze zasedání domáhat soudně, avšak pouze v případě, že se rozpor v zápisu týká určitého rozhodnutí shromáždění.

Podle ustanovení § 258 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), ve spojení s ustanovením § 1221 odst. 1 NOZ platí, že každý vlastník se může u soudu dovolat neplatnosti rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků, a to pro rozpor se zákonem či stanovami.

Pokud by ze zápisu vyplývalo, že shromáždění přijalo, anebo naopak nepřijalo určité rozhodnutí, přestože to bylo ve skutečnosti naopak, byl by takový zápis vyhotoven v rozporu se zákonem, a dotčený vlastník by se mohl domáhat toho, aby o neplatnosti takového rozhodnutí rozhodl soud.

Podmínkou přezkoumatelnosti takového rozhodnutí shromáždění však musí být existence důležitého důvodu. Předmětné rozhodnutí, které má být zrušeno, tak musí podstatným způsobem zasahovat do práv a povinností dotčeného vlastníka, neboť v opačném případě nebude důvod k tomu, aby o neplatnosti bylo rozhodováno soudem.

Pokud však rozpor v zápisu nespočívá

Nahrávám...
Nahrávám...