dnes je 29.1.2020

Input:

Směrnice SVJ pro stanovení nákladů na plnění poskytovaná s užíváním bytů

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1
Směrnice SVJ pro stanovení nákladů na plnění poskytovaná s užíváním bytů

Ing. Lenka Haráková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Směrnice SVJ pro stanovení nákladů na plnění poskytovaná s užíváním bytů


Čl. 1
Předmět úpravy

1. Tyto směrnice upravují podle čl. …. stanov společenství vlastníků jednotek ……… (dále jen „SVJ”) a v souladu se zvláštním právním předpisem1 postup stanovení nákladů na jednotlivá plnění poskytovaná s užíváním bytů (dále jen „služby”) způsob rozúčtování těchto nákladů na vlastníky bytů a stanovení výše a vyúčtování záloh na jejich úhradu.

2. Tyto směrnice se přiměřeně použijí i na nebytové prostory v domě.


Čl. 2
Rozsah poskytovaných služeb

SVJ zajišťuje pro vlastníky bytů tyto služby:

 1. dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody,
 2. dodávku vody a odvádění odpadních vod,
 3. provoz výtahu,
 4. osvětlení společných prostor v domě,
 5. úklid společných prostor v domě a pozemku příslušejícího k domu,
 6. příjem rozhlasového a televizního signálu,
 7. odvoz komunálního odpadu.


STANOVENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY A JEJICH ROZÚČTOVÁNÍ NA VLASTNÍKY BYTŮ

Čl. 3
Dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody

1. Do nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody z domovní kotelny (provoz zajišťuje zaměstnanec SVJ) se zahrnují náklady na:

 1. mzdu zaměstnance včetně povinného pojistného,
 2. spotřebu paliva,
 3. spotřebu elektrické energie na provoz kotelny (je-li samostatně měřena),
 4. chemikálie pro úpravu technologické vody (její spotřeba není samostatně měřena),
 5. materiál na údržbu a drobné opravy zajišťované obsluhou kotelny.

2. Do nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se nezahrnují opravy (vyjma oprav uvedených v odst. 1), výdaje na modernizace a rekonstrukce2 zařízení kotelny, náklady na revize kotelny, pořízení, ověřování, opravy a výměnu vodoměrů v bytech a přístrojů sloužících k rozúčtování nákladů na teplo na jednotlivé vlastníky bytů, náklady spojené s rozúčtováním a vyúčtováním této služby s jednotlivými vlastníky bytů, ani spotřeba vody použité pro přípravu teplé vody (je zahrnuta do nákladů na dodávku vody podle čl. 4.

4. Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují podle zvláštního právního předpisu3.


Čl. 4
Dodávka vody a odvádění odpadních vod

1. Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod tvoří cena této služby uhrazená dodavateli.

2. Do nákladů na dodávku vody a odvádění odpadních vod se nezahrnují náklady na pořízení, ověřování, opravy a výměny vodoměrů, náklady na opravy rozvodů vody a odpadních vod v domě, včetně jejich výměny, náklady spojené s rozúčtováním a vyúčtováním této služby s jednotlivými vlastníky bytů.

3. Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtuje na vlastníky bytů v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech v bytech.


Čl. 5
Provoz výtahu

1. Do nákladů na provoz výtahu se zahrnují náklady na:

 1. spotřebu elektrické energie na provoz výtahu (je-li samostatně měřena),
 2. mazání výtahu, včetně mazacích tuků a olejů,
 3. vyprošťování osob z výtahu,
 4. údržbu a malé opravy k zabezpečení provozuschopného stavu výtahu a k odstranění nepojízdnosti výtahu,
 5. čištění šachty a šachetní prohlubně,
 6. vyproštění předmětů spadlých do prohlubně šachty, nebo uvízlých v kleci,
 7. obnovu poškozených předepsaných návodů a štítků na šachetních dveřích a v kleci výtahu,
 8. opravy svítidla v kabině, vč. výměny žárovky,
 9. nátěry kabiny, šachetních dveří a šachty,
 10. výměnu rozbitých skel výtahu nebo šachetních dveří.

2. Do nákladů na provoz výtahu se nezahrnují střední a generální opravy výtahu (např. výměna hnacího zařízení, lan, vodících lišt, kabiny) a výdaje na modernizace a rekonstrukce výtahu.

3. Náklady na provoz výtahu se rozúčtují pouze na vlastníky bytů umístěných od 3. nadzemního podlaží výše, a to podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování4.


Čl. 6
Osvětlení společných prostor v domě

1. Do nákladů na osvětlení společných prostor v domě se zahrnují náklady na:

 1. spotřebu elektrické energie včetně nájemného za společné elektroměry,
 2. údržbu rozvodů elektřiny (např. dotahování svorek)
 3. výměnu žárovek a zářivek,
 4. opravy a výměnu vypínačů, spínačů, schodišťových automatů a jističů,
 5. opravy a výměnu osvětlovacích těles.

2. Do nákladů na osvětlení společných prostor v domě