dnes je 19.5.2024

Input:

Smlouva o dílo - úklidové práce

8.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5.8
Smlouva o dílo – úklidové práce

Mgr. Adriana Kvítková

Vzor ke stažení ve formátu rtf

Jako alternativa k pracovněprávní smlouvě na údržbu nebo úklid společných prostor se nabízí také smlouva o dílo. Ve srovnání s dohodami o provedení práce je nejdůležitější, aby obě smluvní strany skutečně vědomě přistupovaly k uzavření i plnění takové smlouvy jako smlouvy, kde jsou obě strany vyrovnané, žádná z nich není v podřízené pozici a obě tak nesou rizika, která uzavření takové smlouvy přináší - odpovědnost za řádné provádění díla na straně zhotovitele oproti povinnosti objednatele dílo převzít a uhradit cenu díla.

Smlouva o dílo

Společenství vlastníků pro dům ....

se sídlem

zastoupeno

IČO:

(dále jako "objednatel" na straně jedné)

a

Jaroslav Kutil

IČO:

se sídlem

(dále jako "zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále také jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako "občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést pro objednatele dílo spočívající v provádění úklidových prací v domech ......................................... (dále jen "dílo"). Podrobná specifikace prací je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.2 Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo či jeho část převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle ustanovení čl. III této smlouvy.

II.

Místo a termín plnění, předání díla, kontrola provádění díla

2.1 Místem realizace díla dle této smlouvy je ..........................................

2.2 Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením, předáním objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem, zabezpečením prostor proti úrazu a zkáze věci, zamknutí nemovitostí předanými klíči.

2.3 Přesné rozvržení doby provádění díla do jednotlivých dnů přizpůsobí zhotovitel vždy aktuálním provozním potřebám v domech.

2.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel se zavazuje mu za tím účelem kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se je zavazuje bez zbytečného odkladu na svoje náklady odstranit.

III.

Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku .......... Kč za jeden uklizený dům.

3.2 V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou, zejména veškeré

Nahrávám...
Nahrávám...