dnes je 24.2.2020

Input:

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

3.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.12
Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Mgr. Pavla Krejčí

Vzor ve formátu rtf si můžete stáhnout zde

Smlouva

o převodu vlastnictví bytové jednotky z vlastnictví družstva do vlastnictví člena družstva

(dále jen „Smlouva”)

převádějící:

Bytové družstvo Juchelkova 6-8

IČ 111 11 111

Se sídlem Praha 5 - Smíchov, Juchelkova 6, PSČ 150 00

Zastoupené předsedou Jaromírem Jirsou

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr. vložka 5555

(dále jen „převádějící” nebo „převodce”)

a

nabyvatel:

Jaromír Klabzuba

r.č. 720707/5645

bytem Praha 5 - Smíchov, Juchelkova 6, PSČ 150 00

(dále jen „nabyvatel”)

I.

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je převod jednotky popsané v článku III. této Smlouvy z vlastnictví převodce do vlastnictví nabyvatele – člena družstva, který ji do svého vlastnictví přijímá.

II.

Údaje o nemovitostech

 1. Převádějící rozdělil „Prohlášením o vzniku bytového spoluvlastnictví” ze dne 13.8.2018 (dále jen „Prohlášení”) své vlastnické právo k pozemku p. č. 333/3 (dále jen „Pozemek”), jehož součástí je budova č.p. 253, 257 a 259 (dále jen „Budova”), to vše v k.ú. Smíchov, obec Praha, okres Hl. město Praha, na vlastnické právo k jednotkám.
 2. Převádějící se na základě Prohlášení stal vlastníkem jednotek vymezených v Pozemku, jehož součástí je Budova, a to jednotek (č.p./č. jednotky) 253/1 až 253/18, 257/1 až 257/18 a 259/1 až 259/18, to vše v k.ú. Smíchov, obec Praha, okres Hl. město Praha.
 3. Účastníci této Smlouvy shodně prohlašují, že nabyvatel je členem družstva/převodce a nájemcem jednotky specifikované v článku III. této Smlouvy.

III.

Předmět převodu

Předmětem převodu podle této Smlouvy je bytová jednotka č. 253/07 (dále jen „Bytová jednotka”), která ve smyslu § 1259 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”) v sobě zahrnuje:

A. Byt

Prostorově oddělenou část Budovy, kterou je byt umístěný v 2. NP Budovy. Byt se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, koupelny a WC.

Celková výměra podlahové plochy bytu je 72 m2.

B. Podíl na společných částech nemovité věci

 1. Podíl na společných částech nemovité věci o velikosti id. 720/31450, když společnými částmi nemovité věci jsou ve smyslu § 1160 NOZ:
  1. Pozemek, na němž je zřízena Budova
  2. vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,
  3. střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
  4. komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu Budovy jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
  5. zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do Budovy, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
  6. půdy, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech Budovy, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
  7. výtahy
  8. sklepní kóje umístěné v 1. PP. Budovy (o užívání k nim bude rozhodovat shromáždění, když každý vlastník jednotky bude moci užívat jednu sklepní kóji)
 2. Společnými částmi jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.
 3. Společnými částmi nemovité věci jsou dále:
  1. přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
  2. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
  3. rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
  4. rozvody studené vody včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
  5. protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
  6. systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
  7. rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí Budovy, vjezdové závory, brány, vrata a jiné příslušenství Budovy, které je nezbytně nutné k provozu Budovy a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno

IV.

Práva a závazky týkající se Bytové jednotky, Společenství vlastníků

 1. Převádějící prohlašuje, že na Bytové jednotce neváznou ke dni podpisu této Smlouvy žádné právní povinnosti, zástavní práva, služebnosti a ani věcná břemena .
 2. Nabyvatel se stane nabytím