Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

SVJ a fotovoltaika

15.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.5
SVJ a fotovoltaika

Ing. Pavel Večeřa

SVJ má za úkol hájit zájmy svých členů a obstarat jim potřebné služby – včetně dodávek energií. SVJ jako jakýkoli jiný subjekt by tak mělo činit s péčí řádného hospodáře, tj. v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Potřeby a zdroje – úvodní analýza

SVJ tedy může zvažovat všechny možnosti a možné zdroje energie, včetně výroby energie ve vlastní režii. Jako vhodná a ekologická alternativa se nabízí fotovoltaika, na tomto trhu působí množství firem, které nabízejí různá vhodná řešení. Fotovoltaické panely lze využít buď k výrobě elektrické energie, anebo existují řešení, s nimiž lze zajistit ohřev vody v domě.

Solární panely lze umístit na střechu, fasádu domu, popř. i pozemek přímo sousedící s domem.

K realizaci je nutné získat souhlas členů SVJ, předem však je třeba se zamyslet, jak s co nejnižšími náklady energii získat (aby to také členy a nájemníky neobtěžovalo a nebránilo jim v pohybu), ale také najít vhodný a ekonomický způsob skladování a využití energie i s ohledem na nalezení časového souladu výroby a potřeby, a to jak z hlediska částí dne, tak i z hlediska ročních období – jaro, léto, podzim, zima.

Takovou investici je třeba jak promyslet, tak i připravit, a to včetně argumentace pro členy. Investice do energetiky má velmi dlouhodobý charakter, její životnost a provoz může dosahovat i 20 let, dopady na běžný život v domě je třeba také uvažovat i vzhledem k tomu, o jak dlouhé období se jedná.

Je třeba vypočítat ekonomickou návratnost, a to při zohlednění příjmů, výdajů SVJ, tak i příjmů a výdajů všech členů.

Tyto ekonomické výsledky může výrazně vylepšit případná dotace. Možnosti nabízí program MŽP Nová zelená úsporám a výzva č. 78 IROP, které mimo jiné nabízejí možnost financovat právě instalaci fotovoltaických panelů v domě.

Realizace solárního projektu má svoji stránku technickou a provozní:

 • - stavební povolení,
 • - dohoda s členy na umístění zařízení,
 • - skladování energie,
 • - využití energie – pouze v domě (ostrovní systém), předávání do sítě.

Toto je klíčové strategické rozhodnutí, které má zásadní vliv na úspěšnost a ekonomiku projektu. Doporučujeme zde „zůstat při zemi” a snažit se maximalizovat využití nově získané energie v domě. Předávání do sítě vyžaduje dodatečné investice, které pro členy SVJ nejsou přínosem, a také tato činnost přináší významný nárůst administrativy a právních záležitostí, které je nutné na počátku projektu i následně a průběžně řešit s Energetickým regulačním úřadem a síťovými energetickými společnostmi, což vyžaduje vysokou úroveň odbornosti a zkušeností v oboru, kterými zřejmě většina SVJ nedisponuje.

 • - Získání licence od ERÚ.

Ale také daňové aspekty:

 • - Vznikají SVJ nebo členům příjmy, které je třeba zdanit.

Ekonomická stránka:

 • - zdroje financování (fond oprav, dotace, úvěr, půjčka),
 • - návratnost v letech,
 • - čistá současná hodnota investice,
 • - snížení spotřeby energie v domě nakupované externě.

Umístění

Vhodné je předem členy seznámit se všemi variantami a ještě před jednáním na schůzi SVJ je seznámit se všemi přínosy, náklady, výhodami a nevýhodami. Jako nejvhodnější varianta se jeví střecha, obzvláště pokud jde o běžnou rovnou střechu, ale i na sedlové střechy lze panely umísťovat. Méně vhodné se jeví umístění na fasádu, protože se tím výrazně mění vzhled domu. Umístění na pozemcích kolem domu se také jeví jako méně vhodné, neboť může být v kolizi s dalšími běžnými činnostmi – hra dětí, věšení prádla apod., a také tím dojde k omezení možností pohybu pěších i přenášení břemen v okolí domu.

Každopádně lze čekat dlouhou diskusi na toto téma s členy a doporučujeme mu věnovat maximální pozornost a vyslechnout všechny námitky členů a všemi se odpovědně zabývat, vysvětlovat, argumentovat. Jen tak lze získat členy na svoji stranu, aby pro realizaci projektu nakonec hlasovali.

Stavební povolení

Z hlediska potřeby stavebního povolení doporučujeme konzultaci s experty a místně příslušným stavebním úřadem, každé město a obec mají upraveny stavební předpisy pro své potřeby, některá omezení stanoví územní plán.

Např.

 • - v historických centrech měst nepůjde často vůbec umístit solární panel z důvodů estetických a památkových;
 • - bytové domy jsou často na počátku koncipovány tak, aby v dané lokalitě dosáhly maxima, které stanoví regulace v územním plánu (např. počtu pater, celkové výšky budov, limitů pro zastínění a oslunění sousedních budov), jakákoli další úprava na střeše včetně umístění fotovoltaiky může být „tou drobnou kapkou”, který tento limit, v němž dlouhodobě dům setrvával bez problémů s úřady, přesáhne;
 • - námitky majitelů sousedních domů, že jim nově umístěná fotovoltaika zastiňuje výhled, že jim odraz slunce vrhá oslňující zdroj světla do oken (týkalo by se větších instalací, u nichž by stavební úřad trval na stavebním řízení).

Skladování energie

Na trhu se již dnes nabízejí baterie (olovo, lithium apod.), v nichž lze vyrobenou energii skladovat a použít ji v době, kdy ji více potřebujete (ranní špičky, svícení ve společných prostorách domu večer). Její pořízení však představuje zvýšené náklady, je třeba propočítat, zda přebytky vyrobené energie a jejich přínos převáží náklady na tuto investici v nějaké rozumné době, aby návratnost nečinila neúměrně dlouhou dobu.

Ostrovní systém

Off grid systém (ostrovní systém) umožňuje SVJ elektřinu vyrábět a spotřebovat v domě, aniž by muselo SVJ vyřizovat licenci k výrobě a přenosu do veřejné sítě od Energetického regulačního úřadu. Dodávky do sítě vyžadují plnění velkého množství povinností vůči ERÚ i dalším odběratelům, SVJ se na ně musí připravit dostatečnými personálními i odbornými kapacitami.

Daňové aspekty

Nedoporučuje se, aby SVJ energii předávalo do sítě, neboť je to spojeno nejen s administrativou a povinnostmi vůči ERÚ, ale také vznikají SVJ daňové příjmy a ty by bylo třeba rozúčtovat mezi jednotlivé členy. I s tímto vzniká značná administrativa a také potřeba konzultace s místně příslušným finančním úřadem.

Zdroje financování

Lze samozřejmě využít vlastních prostředků z fondu oprav, ale vzhledem k tomu, že investice generuje úspory, je vhodnější využít úvěru nebo půjčky. Úspory získané vlastní výrobou energie se projeví tím, že každý rok zůstane na příslušném účtu SVJ více peněz, které nebyly vynaloženy za externě kupovanou elektřinu. Takto uspořené peníze mohou sloužit na úhradu úvěru/půjčky. Je vhodné získat více nabídek od různých bank nebo jiných věřitelů a rozhodnout se dle úrokové sazby. Návratnost půjčky/úvěru významně zkrátí, pokud se vám podaří získat dotaci.

Čistá současná hodnota

Lze vypočíst standardně, na počátku zadáte hodnotu investice jako zápornou hodnotu, oceníte úspory energie v peněžním vyjádření a s nimi počítáte jako s příjmy v jednotlivých letech. Všechny příjmy a výdaje je třeba diskontovat k roku nula. V projektech kofinancovaných z evropských fondů se doporučuje použít diskontní sazby 4% p. a.

 
Rok Výdaje Příjmy (úspory výdajů za energii) Diskontní faktor Současná hodnota
0 1 000 000 1 -1 000 000
1 0 100 000 0,961538 -903 846
2 0 100 000 0,924556 -811 391
3 0 100 000 0,888996 -722 491
4 0 100 000 0,854804 -637 010
5 0 100 000 0,821927 -554 818
6 0 100 000 0,790315 -475 786
7 0 100 000 0,759918 -399 795
8 0 100 000 0,73069 -326 726
9 0 100 000 0,702587 -256 467
10 0 100 000 0,675564 -188 910
11 0 100 000 0,649581 -123 952
12 0 100 000 0,624597 -61 492,6
13 0 100 000 0,600574 -1 435,22
14 0 100 000 0,577475 +56 312,29
15 0 100 000 0,555265 +111 838,7
16 0 100 000 0,533908 +165 229,6
17 0 100 000 0,513373 +216 566,9
18 0 100 000 0,493628 +265 929,7
19 0 100 000 0,474642 +313 393,9
20 0 100 000 0,456387 +359 032,6
CELKEM 1 000 000 2 000 000 x + 359 032,60

V uvedeném příkladu při investici do fotovoltaických panelů ve výši 1 mil. Kč a ročních úsporách energie v hodnotě 100 000 Kč (provozní elektřina, tj. osvětlení ve společných částech domu včetně provozu výtahu) lze dosáhnout návratnosti ve 14. roce. Kolem 14. roku by také mohl být splacen úvěr/půjčka, který si SVJ na investici na počátku vzalo. Prvních 13 let získané úspory slouží na splátky úvěru/půjčky, od 14. roku (orientačně) již dodatečné úspory z výroby