Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad - příklad projektové žádosti

11.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.5
Vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad – příklad projektové žádosti

Mgr. Petr Burda

Úvod

Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad vlastníků bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kteří hledají finanční prostředky pro vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Jednou z možností realizace takového záměru je podání žádosti o dotace financované ze strukturálních fondů EU. Dotace EU představují vhodný prostředek pro získání potřebných financí na záměry tohoto typu, jsou hojně podporovány a vyhlášení výzev se pravidelně periodicky opakuje.

V rámci článku vás provedeme strukturou projektové žádosti krok po kroku a představíme zpracování jejích nejdůležitějších částí. Pevně věříme, že Vám níže uvedené informace pomohou při přípravě a zpracování vaší projektové žádosti a ke kýženému získání potřebných financí na realizaci vašeho záměru.

Cílem článku je představení obsahové části úspěšně schválené projektové žádosti, která reaguje na vyhlášenou výzvu nazvanou Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů . Tato výzva byla vyhlášena v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a jejím cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat přípravy k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door” systém.

Výzva podporuje následující aktivity:

 • - výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • - výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.

Cílovou skupinou jsou obyvatelé bytových domů, majitelé bytových domů, obyvatelé obcí a měst, mimo území hlavního města Prahy, které není v této výzvě podporováno. Způsobilými žadateli o dotaci, tj. těmi, kteří se mohou ucházet o finanční příspěvek a podat v této výzvě soutěžní projektový návrh jsou organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a obce, kraje a jimi zřizované organizace.

Co se týče financování projektu, žadatel obdrží maximální možnou podporu ve výši 85 % způsobilých nákladů. Zbývající část, tedy 15 % způsobilých nákladů, si musí žadatel dofinancovat z vlastních prostředků. Bližší informace o výši podpory (dotace) jsou uvedeny v příslušné tabulce Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Na některé typové projekty lze využít i zvýhodněného úvěru.

Pro správné podání žádosti je důležité, aby se žadatel seznámil s podporovanými projekty a aktivitami v rámci jednotlivých prioritních os a specifických cílů a zároveň i veškerými podmínkami programu a výzvy, aby nedošlo k přehlédnutí některé z podmínek a z toho vyplývajícího zjištění, že není možné finanční podporu získat. Doporučujeme seznámit se s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 a dalšími dokumenty, které jsou na těchto stránkách zveřejňovány.

Pro úspěšné podání, resp. přijetí žádosti musí být splněny následující podmínky:

 • - Projekt je v souladu s výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána.
 • - Žadatel splňuje kritéria oprávněného žadatele.
 • - Výdaje, na jejichž úhradu je požadována podpora, splňují obecná a specifická kritéria způsobilých výdajů.
 • - Splnění limitu min./max. způsobilých výdajů dle jednotlivých specifických cílů.
 • - Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí.
 • - Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU.
 • - Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých specifických cílů.
 • - Žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP ČR.
 • - Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy.
 • - Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků z EFRR, resp. FS a dále zacílení konkrétní výzvy pro podávání žádostí o podporu.
 • - Žádost je podána výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému KP14+ ( https://mseu.mssf.cz ), a to včetně všech požadovaných příloh žádosti. Žádost je podána v termínu příjmu žádostí, který je uveden v konkrétní výzvě.
 • - Projekt nebyl fyzicky proveden a dokončen před podáním žádosti o podporu.

Projektová žádost

Název projektu:

Rozšíření kapacity sběru tříděného odpadu pro BD Antala Staška 126 – 128.1

Anotace projektu

Projekt řeší rostoucí zájem obyvatel bytového družstva o třídění odpadu a jeho ekologickou likvidaci, který se odráží v růstu využívání stávajících kontejnerů, poptávce po dalších, resp. nutnosti častějšího svážení tříděného odpadu.

Díky podzemním kontejnerům bude možné také doplnit stávající síť kontejnerů a zvýšit celkovou kapacitu sběrných nádob na tříděný odpad, aniž by bylo nutné rozšiřovat místa určená k umístění kontejnerů.

Jaký problém projekt řeší? 

V současné době dochází ke zvyšování zájmu obyvatel BD o kvalitnější a pečlivější třídění odpadu, čímž dochází k jeho nárůstu. Stávající množství využívaných nádob a jejich objem přestává být dostačující, a je tedy nutné tuto situaci řešit. Jednou z možností je rozšířit síť kontejnerů (dodání většího množství nádob stávajícího objemu 1100 litrů) nebo navýšit četnost jejich svozů. Z výše uvedeného vyplývá, že navrhované řešení vybudování podzemních kontejnerů o objemech 5,0 m3