dnes je 29.1.2020

Input:

Výnosy a náklady

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2
Výnosy a náklady

Ing. Lenka Haráková, Ing. Marta Neplechová, CSc.

ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ SPRÁVY DOMU

SVJ vede účetnictví podle ZÚČ, což mimo jiné znamená, že má povinnost účtovat o svých nákladech a výnosech. Vzniká však otázka, zda se při správě domu, tedy z pohledu SVJ cizího majetku, skutečně jedná o náklady a výnosy SVJ. Podle § 26 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, kterou se řídí i SVJ, obsahuje nákladová položka „opravy a udržování” náklady na opravy a udržování majetku ve vlastnictví účetní jednotky, příp. majetku, ke kterému má účetní jednotka právo užívání. Ani jednu z těchto podmínek sice SVJ nesplňuje, je pouze správcem majetku svých členů, ale tuto činnost podle právních výkladů zajišťuje vlastním jménem a na vlastní účet, a proto o ní oprávněně může účtovat i

„výsledkově”. Tento způsob účtování je navíc přehlednější a srozumitelnější i pro laiky.

Všechny texty v kapitole o hospodaření SVJ proto vycházejí z tohoto způsobu účtování a používají termíny „podvojného” účetnictví – náklady a výnosy, nikoliv výdaje a příjmy SVJ. Termínem „výdaje na správu domu” se chce zdůraznit, že se jedná o výdaj, který není účtován jako náklad (účtová třída 5), např. výdaj na financování technického zhodnocení společných částí domu, na splátku úvěru (úmor) nebo na pořízení dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku. Podobně „příjem SVJ” nemusí vždy představovat zároveň jeho výnos (např. úhrady vlastníků jednotek za služby spojené s užíváním jednotek, které SVJ zprostředkovává od jiných dodavatelů).

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Vyrovnané hospodaření

Výsledek hospodaření každé účetní jednotky účtující podle ZÚČ, tedy i SVJ, představuje rozdíl mezi výnosy a náklady. Cílem SVJ není dosahování zisku, nepotřebuje tento zdroj financování, protože veškeré náklady i výdaje může hradit z příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a z úhrad za služby. Základním principem by tedy mělo být vyrovnané hospodaření. To ale neznamená, že SVJ nesmí hospodařit se ziskem, příp. vykázat ztrátu. Pro tyto případy by možnosti použití zisku, resp. způsoby úhrady ztráty měly upravovat stanovy; konečné slovo má pak nejvyšší orgán SVJ – shromáždění vlastníků, do jehož pravomoci rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření patří (§ 1208 písm. d) NOZ).

Zisk

Jak lze naložit se vzniklým ziskem? Je možné ho ponechat nerozdělený (shromáždění vlastníků nerozhodne o jiném způsobu použití), převést ho do fondu ze zisku (pokud jej SVJ vytváří), příp. zisk rozdělit mezi členy (což je z pohledu daňového zřejmě nejméně výhodné – SVJ by muselo odvést srážkovou daň z podílu člena na zisku). Stanovy by pro takový případ měly upravovat způsob použití fondu vytvořeného ze zisku (prakticky přichází v úvahu jen použití k úhradě ztráty SVJ nebo k financování pořízení majetku do vlastnictví SVJ), resp. způsob stanovení podílu členů na zisku (např. v poměru spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech).

Praktičtější je zisk vůbec nevytvářet, což umožňuje zálohová platba příspěvku na správu domu a pozemku (viz kapitola 5.1), a to i v případě, kdy SVJ má vedle těchto příspěvků i jiné výnosy. Tyto výnosy totiž může použít ke krytí části vzniklých nákladů na správu domu namísto příspěvků vlastníků jednotek (viz následující příklady) a tím dosáhnout nulového výsledku hospodaření. Takový postup nevyvolává problém, jak naložit s