dnes je 20.8.2022

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci dle § 1141 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2
Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci dle § 1141 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ

Smluvní strany:

Jana Nová

r. č. 765415/5689

bytem Kosmická 569/8, Praha 8

a

František Procházka

r. č. 760516/2365

bytem Kosmická 569/8, Praha 8

(dále jako „smluvní strany”)

uzavřeli v souladu s § 1141 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

(dále jen „dohoda”):

Článek I

Smluvní strany konstatují, že na základě kupní smlouvy uzavřené dne 12. 1. 2014 jsou podílovými spoluvlastníky obytného přívěsu značky Najáda, SPZ 456-A-465, výrobní číslo 45698756, rok výroby 2005 (dále jen „obytný přívěs”). Ideální spoluvlastnický podíl každého ze spoluvlastníků činí jednu polovinu.

Článek II

Jana Nová a František Procházka se dohodli na tom, že jejich spoluvlastnictví k výše uvedenému obytnému přívěsu se ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami zrušuje. Ohledně vypořádání spoluvlastnictví se obě smluvní strany dohodly následovně:

a) Výlučným vlastníkem obytného přívěsu se stává František Procházka.

b) František Procházka je povinen uhradit Janě Nové náhradu ve výši 350.000 Kč za zrušení spoluvlastnictví. Náhrada je splatná do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy na účet číslo 56565656/0800 vedený u ČS, a.s.

Článek III

V případě prodlení Františka Procházky s úhradou náhrady podle čl. II. písm. b) této smlouvy je František Procházka povinen hradit Janě Nové smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IV

Smluvní strany si potvrzují, že z titulu zaniklého spoluvlastnictví nemají mezi sebou žádných jiných nároků než ty, které jsou uvedeny v této smlouvě.

Článek V

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a jsou s jejím obsahem srozuměny, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V ………………………….. dne ………………..

…………………………………..……….

Nahrávám...
Nahrávám...