dnes je 15.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o darování podílu

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.9
Vzor s výkladem – Smlouva o darování podílu

JUDr. Dita Komárková

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Jarmila Novotná,

narozena dne 5. dubna 1955,

trvale bytem Borská 1244, Náchod, PSČ 547 01

(dále jen "Dárce")

a

Mgr. David Starý,

narozen dne 12. listopadu 1978,

trvale bytem Ambrožova 15, Hradec Králové, PSČ 500 02

(dále jen "Obdarovaný")

(Dárce a Obdarovaný budou dále v této smlouvě označováni jednotlivě jako "Smluvní strana" a společně jako "Smluvní strany")

tímto uzavírají v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

darovací smlouvu

(dále jen "Smlouva")

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Dárce je společníkem společnosti KENTO Consulting, spol. s r. o., se sídlem Slezská 7, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 266 32 147, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15644 (dále jen "Společnost").

1.2 Základní kapitál Společnosti činí 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a je ke dni podpisu této Smlouvy zcela splacen.

1.3 Dárce je výlučným vlastníkem 50% podílu ve Společnosti, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), jež je zcela splacen (dále jen "Podíl"). Podíl Dárce je podílem základním, s nímž společenská smlouva Společnosti nespojuje žádná zvláštní práva ani povinnosti.

1.4 Dárce tímto projevuje vůli bezplatně převést vlastnické právo k Podílu a Obdarovaný svoji vůli Podíl přijmout.

II.

Předmět smlouvy

2.1 Dárce daruje Podíl a bezplatně převádí na Obdarovaného vlastnické právo k Podílu za podmínek a v souladu s touto Smlouvou a Obdarovaný Podíl přijímá.

2.2 Pro vyloučení veškerých pochybností Dárce prohlašuje, že převod Podílu je převodem bezúplatným.

III.

Souhlas valné hromady

3.1 Dárce prohlašuje, že dle platného znění společenské smlouvy Společnosti je společník oprávněn převést podíl ve společnosti na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti.

3.2 Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím ze dne 10. ledna 2020 udělila souhlas s převodem Podílu Dárce na Obdarovaného. Kopie usnesení valné hromady ve formě notářského zápisu tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

IV.

Prohlášení Dárce a Obdarovaného

4.1 Dárce prohlašuje, že:

a) je výlučným vlastníkem 50% Podílu ve Společnosti,

b) je oprávněn převést vlastnické právo k Podílu na Obdarovaného a za tímto účelem je Dárce náležitě oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a její uzavření není v rozporu se společenskou smlouvou Společnosti,

c) podíl

Nahrávám...
Nahrávám...