dnes je 24.2.2024

Input:

Vzor - Smlouva o nájmu nebytových prostor

19.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1
Vzor – Smlouva o nájmu nebytových prostor

Mgr. Adriana Kvítková

Pronajímatel:

Jméno a příjmení: ......................................

Datum narození:.........................................

Trvale bytem:.............................................

Doručovací adresa: ....................................

Telefon: ....................................................

E-mail: .......................................................

(dále jen "pronajímatel")

a

Nájemce:

Jméno a příjmení: ......................................

Datum narození: ........................................

Trvale bytem:.............................................

Doručovací adresa: ....................................

Telefon: ....................................................

E-mail: .......................................................

(dále jen "nájemce")

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako "smluvní strana" nebo společně též jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů tuto

nájemní smlouvu

(dále jen "smlouva")

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Pronajímatel tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitých věcí zapsaných na LV č. ... u Katastrálního úřadu pro ..., Katastrální pracoviště ..., obec ..., k. ú. .... Jedná se pozemek parc. č. ... o výměře ... m2, součástí pozemku je stavba – budova čp. ..., (dále jen "dům“), vše na adrese ....

II.
Předmět smlouvy a účel nájmu

2.1 Pronajímatel tímto pronajímá nájemci ateliér umístěný v 5. nadzemním podlaží domu, a to vlevo od výtahu, o celkové výměře 50 m2 (dále jen "předmět nájmu" nebo "pronajaté prostory"), který je přesně specifikovaný v Příloze č. 1 této smlouvy – Plánek předmětu nájmu.

2.2 Předmět nájmu bude užíván výlučně za účelem .... .

III.
Doba nájmu a jeho prodloužení

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

IV.
Nájemné a jiné platby

4.1 Smluvní strany sjednaly výši nájemného za užívání předmětu nájmu v částce ...Kč (slovy: ... korun českých) za jeden měsíc. Nájemné se nájemce zavazuje hradit bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ..., vedený u ..., a. s. K nájemnému se u plátce připočítává DPH v zákonné výši.

4.2 Společně s nájemným se nájemce zavazuje hradit zálohy na úhradu služeb poskytovaných s užíváním předmětu nájmu (tj. vodné, stočné, elektřina, plyn, osvětlení a úklid společných prostor, odvoz odpadu, teplo) ve výši ... Kč (slovy: ... korun českých) za jeden měsíc (dále jen "vedlejší náklady"). Úhrada za vedlejší náklady bude vyúčtována dle skutečné spotřeby jednou ročně.

4.3 Nájemné i vedlejší náklady dle předchozího odstavce jsou splatné měsíčně pozadu vždy nejpozději k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, za který je nájemné placeno.

V.
Opravy a udržování předmětu nájmu

5.1 Nájemce je povinen provádět na své náklady běžnou údržbu a opravy předmětu nájmu.

5.2 Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním pronajatých prostor a drobnými opravami, a to zejména malování, drobné opravy sanity, vrchní části podlah, výměny prahů a lišt apod.

5.3 Stavební úpravy je nájemce oprávněn provádět pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, a to na svůj náklad.

Nahrávám...
Nahrávám...