dnes je 9.4.2020

Input:

Zdanění příjmů SVJ za rok 2019

16.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.4
Zdanění příjmů SVJ za rok 2019

Ing. Lenka Haráková

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nejsou veřejně prospěšnými poplatníky (§ 17a odst. 2 písm. e) ZDP). Přesto většina z nich nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob (§ 38mb ZDP), a dokonce ani povinnost se k této dani registrovat (§ 39a odst. 5 ZDP). Důvodem je skutečnost, že zpravidla přijímají pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Výnosy, které nejsou předmětem daně v SVJ, vymezuje § 18 odst. 2 písm. f) ZDP:

  1. dotace,
  2. příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  3. úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor,
  4. pojistné plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.

Případný zisk z uvedených výnosů – prakticky může vzniknout jen z příspěvků na správu (nejsou-li uplatňovány jako zálohové platby) a z pojistného plnění (je-li např. škoda odstraněna svépomocí vlastníků) – stejně jako ztráta jsou tedy daňově neúčinné.

Úrokové příjmy SVJ jsou zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 19 % (§ 36 odst. 5 písm. b) ZDP) – té podléhá vedle úrokového příjmu z účtu také úrokový příjem z vkladu SVJ u bank a spořitelních a úvěrních družstev. Tato daň se vybírá srážkou z příjmů, kterou je povinen provést plátce daně (§ 38d ZDP) – příslušná bankovní instituce – a ve prospěch SVJ připíše úrok už po zdanění.

Tedy ani z titulu těchto příjmů nemusí SVJ podat daňové přiznání a zároveň se na něj vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti, tj. SVJ, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost, není povinno sdělit tuto skutečnost správci daně (§ 38mc ZDP).

Pokud však má SVJ i jiné než výše uvedené příjmy (např. úroky z prodlení od vlastníků – dlužníků nebo sankce plynoucí ze smluvních vztahů apod.), vztahuje se na něj obecná povinnost podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob věcně a místně příslušnému správci daně, v jehož územní působnosti je sídlo SVJ (adresa sídla zapsaná v rejstříku SVJ), kterým je územní pracoviště příslušného finančního úřadu. Registrovat se musí do patnácti dnů ode dne, kdy začne takové příjmy přijímat (§ 39a odst. 4 ZDP).

Dále má povinnost podat přiznání k dani z příjmů, a to v zákonné základní lhůtě, tj. nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, kterým je zpravidla kalendářní rok (§ 136 odst. 1 DŘ). Zákonnou prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání (§ 136 odst. 2 DŘ) – nejpozději šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období – by mohlo využít jen v případě, kdy by mu vznikla povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což je krajně nepravděpodobné) anebo kdy by za něho podával přiznání daňový poradce (což je v praxi velmi ojedinělé).

Na žádost SVJ (správní poplatek 300 Kč) může správce daně prodloužit lhůtu až o tři měsíce (§ 136 odst. 4 DŘ).

SVJ může přiznání k dani podat písemně – předložením na podatelně správce daně nebo odesláním klasickou papírovou poštou (pro zdaňovací období 2019 platí tiskopis MFin 5404 vzor č. 30 a k němu Pokyny pro vyplnění 5404/1 vzor č. 30) anebo elektronicky – datovou zprávou (např. v příloze e-mailu adresovaného podatelně s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky). Datová zpráva musí mít předepsaný formát a strukturu. Má-li SVJ zpřístupněnu datovou schránku (z vlastní iniciativy, protože zákon mu to neukládá) nebo povinný audit, musí podat daňové přiznání datovou zprávou (§ 72 odst. 4 DŘ).

Den splatnosti daně z příjmů právnických osob je poslední den lhůty pro podání daňového přiznání (§ 135 odst. 3 DŘ).

1) SVJ se v roce 2018 registrovalo k dani z příjmů právnických osob, protože přijalo úrok z prodlení od vlastníka, který včas neuhradil nedoplatek z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2017. V roce 2019 přijalo pouze příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrady za služby spojené s užíváním jednotek. Daň z úroků z bankovního účtu SVJ srazila banka. Musí SVJ podat daňové přiznání?

SVJ nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2019, i když se k této