dnes je 18.1.2021

Input:

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.1
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ing. Zdeněk Morávek

Jak již bylo avizováno, došlo k definitivnímu zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která byla upravena zákonným opatřením č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ruší se jak samotné zákonné opatření Senátu, tak prováděcí vyhláška k němu, tedy vyhláška č. 419/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejdříve pro úplnost zopakujme, že daň z nabytí nemovitých věcí byla zavedena zákonným opatřením Senátu v návaznosti na rekodifikaci občanského a obchodního práva. V důsledku toho bylo zapotřebí novou úpravu daně z nabytí nemovitých věcí přizpůsobit a provázat především s novým zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v menší míře potom i se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), neboť tyto základní předpisy obsahují právní úpravu, která má dopad na zdanění úplatných nabytí nemovitých věcí.

Dalším důvodem pro vydání zákonného opatření Senátu bylo zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, kdy došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod režim daně z příjmů. Z tohoto důvodu byla daň z převodu nemovitostí upravena samostatně novým právním předpisem jako daň z nabytí nemovitých věcí v návaznosti na tehdy připravovanou změnu v osobě poplatníka, kterým je aktuálně výlučně nabyvatel.

Zákonem č. 386/2020 Sb. tak dochází ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to bez náhrady. Zrušením daně z nabytí nemovitých věcí má dojít ke zjednodušení a zpřehlednění daňového systému. Dalším důvodem pro zrušení této daně je reakce na současnou pandemii způsobenou šířením viru SARS-CoV-2, a vypořádání se zejména s ekonomickými dopady tohoto viru na společnost. Dalším důvodem je předpokládaný přínos v podobě růstu investic do nemovitých věcí z důvodu snížení pořizovacích nákladů a současné navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména z daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Velmi důležité jsou v případě zákona č. 386/2020 Sb. přechodná ustanovení, které vymezují okamžik, od kterého se daň zrušuje. Z nich vyplývá, že pokud k převodu nemovité věci došlo po 1. 12. 2019 včetně, a lhůta pro podání daňového přiznání tak uplyne od 31. března 2020, zaniká daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jinými slovy, pokud dojde k převodu nemovitých věcí, tedy pokud byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden po tomto datu (1. 12. 2019), daň se již platit nebude.

Dále doplňme, že na základě opatření proti koronaviru zveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 a 9/2020 je odloženo placení této daně bez sankcí do konce roku 2020. Poplatníkům, kteří v uvedených případech daň i tak uhradili a kterým vznikne v souvislosti se zrušením daně vratitelný přeplatek, vrátí případný vratitelný přeplatek na dani z nabytí nemovitých věcí správce daně pouze na základě poplatníkem podané žádosti. Pro vrácení přeplatku na dani je stanovena 30denní lhůta, která běží ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku.

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.

Současně je třeba upozornit, že u případů, na které se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Nahrávám...
Nahrávám...