dnes je 15.11.2019
Input:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.46
Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace na akce v dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Míra podpory

  • - Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být minimálně 300 tis. Kč a maximálně 20 mil. Kč,
  • - Z rozpočtu SFDI pro rok 2020 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce.

Příjemci podpory

  • - Obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce.

Podporované aktivity

Akce oblast I

  • - Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru:

a) podél silnic I., II. nebo III. třídy,

b) podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.

Věcná orientace Akcí:

  • - výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
  • - výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;
  • - výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Akce oblast II

A) Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru:

a) na silnicích I., II. nebo III. třídy,

b) na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.

Věcná orientace Akcí:

  • - výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky; o výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • - nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek