dnes je 21.5.2022

Input:

Účtování náhrady za pohledávky z účtů a vkladů u Sberbank CZ, a. s.

13.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.2
Účtování náhrady za pohledávky z účtů a vkladů u Sberbank CZ, a. s.

Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD ČR, z. s.

Garanční systém finančního trhu (dále jen "GSFT") musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR pro jednoho vkladatele nejpozději do 9. března 2022. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od zahájení výplaty příslušného typu náhrad, tedy kdykoli až do 10. 3. 2025. Podle informací ČNB disponuje v současné GSFT částkou, kterou může použít pro výplatu vkladů podléhajících pojištění podle zákona o bankách a která by měla pohodlně pokrýt všechny vklady ve Sberbank, které podléhají zákonnému pojištění.

Podle sdělení GSFT nemusejí klienti Sberbank při výplatě základních náhrad vyplňovat žádný formulář. Postačí, když se v pobočce Komerční banky prokážou platným průkazem totožnosti. Konkrétní seznam poboček, ve kterých bude výplata náhrady vkladů probíhat, bude uveden  na webových stránkách GSFT před zahájením výplaty. Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je třeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního nebo jiného veřejného rejstříku ne starším než tři měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. Bezhotovostní výplata náhrady může být realizována i korespondenčně, a to zasláním písemné instrukce (vyplněného formuláře "Žádost o převod plnění") s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, a. s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07. Vzorový formulář k vyplnění instrukce "Žádost o převod plnění" či reklamační formulář najde vkladatel opět na webových stránkách GSFT.

Z uvedeného vyplývá, že GSFT bude poskytovat klientům Sberbank náhrady za pojištěné pohledávky z vkladu do souhrnné výše součtu jejich vkladů maximálně do výše 2 499 500 Kč.

Nicméně při jednání v Komerční bance, která je GSFT pověřena k zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientů Sberbank, ohledně vyplacení základních náhrad obdrží klient "Potvrzení o výplatě", kde v části "Údaje o výplatě" je uveden jako plátce Sberbank CZ, a. s., a současně je na tomto potvrzení uvedena výše dávky z CZK a částka k výplatě v CZK.

Další pohled na zaúčtování účetních případů spojených s "pádem" Sberbank ovšem vnáší výpisy z účtů a vkladů u Sberbank, které klienti Sberbank obdrží po termínu 28. 2. 2022. Jednak na těchto výpisech obvykle ke dni 28. 2. 2022 nesouhlasí stav účtu a vkladu u Sberbank podle výpisu obdrženého od Sberbank a podle sdělení GSFT, které ke dni 28. 2. 2022 zahrnuje veškeré vklady vedené u Sberbank včetně úroků vypočtených k tomuto dni. Jednak na konci března došlo k zaúčtování transakcí na klientských depozitních účtech Sberbank v souvislosti s výplatami vkladů od GSFT a současně k připsání úroků na těchto účtech za samotný měsíc březen, přičemž další informace k aktuálním zůstatkům na depozitních účtech klientů a možnosti jak o ně požádat budou poskytnuty postupně v příštích týdnech (viz informace na webových stránkách Sberbank).

Ve shodě s ustanovením § 12a odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 500/2002 Sb."), podle které účtují také bytová družstva, jsou peněžní prostředky na účtech definovány jako zůstatky peněžních prostředků na účtech zejména v bankách nebo ve spořitelních a úvěrních družstvech.

V souladu s ustanovením § 16 odst. 3 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním

Nahrávám...
Nahrávám...