dnes je 24.1.2021

Nejnovější

Dispozice s neobsazeným bytem ve vlastnictví bytového družstvaGarance

21.1.2021, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V našem modelovém případu bytové družstvo zřízené za účelem pořízení nemovitosti - bytového domu prodává všechny jednotky do vlastnictví svým členům. Jedna jednotka je ”volná”. Cena za pořízení této jednotky byla 700.000,- Kč, prodejní cena je 4.700.000,- Kč.…

Přístupné pro: Start | Plus

Bezúplatné a úplatné převody jednotek, rodinných domů, garáží a pozemkůGarance

21.1.2021, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Haráková BEZÚPLATNÉ PŘEVODY Zdanění příjmů z bezúplatných převodů upravuje ZDP . 1.1. Bezúplatné převody podle zákona č. 311/2013 Sb. , o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů a podle § 24 odst. 1-4 zákona ...

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Dispozice s neobsazeným bytem ve vlastnictví bytového družstvaGarance

21.1.2021, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V našem modelovém případu bytové družstvo zřízené za účelem pořízení nemovitosti - bytového domu prodává všechny jednotky do vlastnictví svým členům. Jedna jednotka je ”volná”. Cena za pořízení této jednotky byla 700.000,- Kč, prodejní cena je 4.700.000,- Kč.…

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Účetní a daňové aspekty převodu pozemku z vlastnictví BD nabyvateli jednotkyGarance

21.1.2021, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ať už jde o pozemek, který je společnou částí jednotky (§ 1160 odst. 2 NOZ), nebo ne (jednotka podle ZOVB), bytové družstvo (BD), které je vlastníkem budovy, ve které se nachází jednotka (byt nebo nebytový prostor), a zároveň i vlastníkem příslušejícího…

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Bytové družstvo v postavení správce domu před vznikem SVJGarance

21.1.2021, Ing. Lenka Haráková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po vzniku bytového spoluvlastnictví v domě až do doby vzniku společenství vlastníků jednotek funkci správce společných částí zpravidla zastává bytové družstvo, které bylo původním vlastníkem domu. Spolu se svým majetkem tedy spravuje i majetek jiných osob -…

Přístupné pro: Start | Plus

Úplatný převod družstevního bytu - prodejGarance

21.1.2021, Ing. Lenka Haráková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvody k upřednostnění úplatného převodu družstevního majetku, na jehož pořízení se podíleli členové družstva členskými vklady, byly naznačeny již v části 1.2.2 a budou jasnější po přečtení této části včetně příkladů účtování. Jestliže družstvo zvolí prodej…

Přístupné pro: Start | Plus

Finanční vypořádání mezi bytovým družstvem a společenstvím vlastníkůGarance

21.1.2021, Ing. Lenka Haráková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při převodu, který je ze zákona bezúplatný (viz část 1.2.1), je součástí smlouvy o převodu jednotky vzájemné vypořádání prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby domu a jednotky a dále kladných zůstatků prostředků tvořených ze zisku…

Přístupné pro: Start | Plus

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k návrhu zákona č. 67/2013 Sb. j

21.1.2021, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Důvodem předložené novely zákona č. 67/2013 Sb. je implementace relevantních ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, (dále také jen „Směrnice“) do…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Podpora pro ubytovatele, hromadné i individuální

21.1.2021, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

Vláda ČR na dnešním jednání schválila program Ministerstva pro místní rozvoj COVID – Ubytování II, který pomůže jak hromadným ubytovacím zařízením, tak individuálním ubytovacím zařízením. Připraveny jsou pro ně téměř 4 miliardy Kč. Na 29. leden se prodlužuje…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

„Salámová metoda“ u liniových staveb a povolování výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny

20.1.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K přípustnosti povolování výjimky podle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) pro dílčí úseky záměru (tzv. „salámová metoda“ u liniových staveb se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. června 2019, č. j. 4 As 89/2019 –…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Převody bytů do vlastnictví do 31.12.2020

25.10.2016, Mgr. Kateřina Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Kateřina Horáková V posledních měsících se hromadí dotazy členů našeho bytového družstva týkající se převodu jednotek do vlastnictví do roku 2020, kdy v zákoně č. 345/2009, kterým se změnil zákon č. 72/1994 Sb., je v článku druhém uvedeno následující: „Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Změny v SVJ v souvislosti s novelou občanského zákoníku účinnou od 1. 7. 2020| 1. díl

11.5.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje občanský zákoník (zákon. č. 89/2012 Sb., dále též „NOZ“). Tento zákon, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2020, přináší zásadní novinky v oblasti bytového spoluvlastnictví (§ 1158 až §…

COVID - Nájemné = 50% nepodmíněný příspěvek na komerční nájem

20.10.2020, Zdroj: Vláda

Od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021 lze elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz podávat žádosti v druhé výzvě programu COVID - Nájemné. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období, kterým jsou měsíce červenec,…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Změny v SVJ 2020 | 6. díl - Shromáždění SVJ podle nových pravidel

25.6.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: AK Janoušek | advokátní kancelář

Shromáždění je nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek. Je to orgán, jehož členy jsou všichni vlastníci jednotek a současně orgán, který rozhoduje o nejzásadnějších otázkách společenství vlastníků. V dnešním a posledním díle seriálu „Změny v SVJ 2020“…

Otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu - podzim 2020

30.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Kombinování kompenzačního bonusu s programem Covid – Nájemné není explicitně vyloučeno, neboť v tuto chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Zatímco u kompenzačního bonusu je dle současného návrhu nastaveno bonusové období od 5.…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 1/2021 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 1)
  • 2/2021 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 1)
  • 4/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX % (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 2)
  • 5/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI % (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 2)
  • 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů Katalog odpadů (vyšlo dne: 12.1.2021 v částce č. 5)
  • 19/2021 Sb. novela vyhl. č. 246/2001 Sb. (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 20/2021 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

1.2.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o přestupcích

11.2.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

On-line seminář je věnován podrobnému výkladu zákonů č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. včetně porovnání se předešlou úpravou, se zaměřením na nové přestupky právnických osob.

OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.1.2021 - podání přiznání k DPH za prosinec 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.1.2021
 1 EUR26,15 CZK (+0,06)
 1 USD21,51 CZK (+0,05)
 1 GBP29,37 CZK (-0,07)
 100 RUB28,71 CZK (-0,4)
 100 JPY20,72 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY
Nahrávám...
Nahrávám...