dnes je 2.2.2023

Nezdanitelné částky u fyzických osobGarance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má možnost si od základu daně odečíst ještě některé další položky, které dále umožňují legálně snížit jeho daňovou zátěž. Jedná se zejména o nezdanitelné částky, které jsou upraveny v § 15 ZDP a týkají se výhradně fyzických…

Přístupné pro: Start | Plus

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022Garance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2022 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 3. 4. 2023. Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

Přístupné pro: Plus

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činnýchGarance

4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba samostatně výdělečně činná je účastna nemocenského pojištění dobrovolně na základě přihlášky. Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského pojištění, platí na to pojištění pojistné.…

Přístupné pro: Start | Plus

Náhrada mzdy v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnostiGarance

4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény náleží zaměstnancům v pracovním poměru od jejich zaměstnavatele náhrada mzdy, popř. zaměstnancům pracujícím na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o…

Přístupné pro: Start | Plus

Provádění nemocenského pojištění a povinnosti zaměstnavatelůGarance

4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnancům vyplácejí dávky pouze orgány nemocenského pojištění (nikoliv zaměstnavatelé); této skutečnosti se též přizpůsobují povinnosti zaměstnavatelů. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění nemocenského pojištění nezávisí na počtu jejich zaměstnanců.…

Přístupné pro: Start | Plus

Právní úpravaGarance

3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP”). ZNP představuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, neboť upravuje otázky účasti na nemocenském pojištění, oblast dávkovou i oblast organizace, provádění a…

Přístupné pro: Start | Plus

Pojistné na zdravotní pojištění u OSVČGarance

3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje pro účely zdravotního pojištění v zásadě ten samý okruh osob jako pro účely pojistného na sociální pojištění, s tím rozdílem, že u zdravotního pojištění se samostatná výdělečná činnost nerozděluje na hlavní a…

Přístupné pro: Start | Plus

NemocenskéGarance

3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské náleží, pokud dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa budou trvat déle než 14 kalendářních dní, tj. od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. V období prvních 14 kalendářních dní budou zaměstnanci zabezpečeni…

Přístupné pro: Start | Plus

Denní vyměřovací základGarance

3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné se vyměřují z denního vyměřovacího základu příslušnou procentní sazbou; u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se tento základ používá pro stanovení výše této…

Přístupné pro: Plus

Pojistné na zdravotní pojištěníGarance

3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojištění představuje v ČR veřejnoprávní systém, který provozují zdravotní pojišťovny. Hlavním příjmem tohoto systému je pojistné na zdravotní pojištění, které plátci (tj. pojištěnci, zaměstnavatelé a stát) odvádějí zdravotním pojišťovnám. Mezi…

Přístupné pro: Plus

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníGarance

3.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za zaměstnance se pro účely nemocenského pojištění považují zejména:

Přístupné pro: Plus

Pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnavatelů a zaměstnancůGarance

2.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátcem pojistného na zdravotní pojištění (zákony o zdravotním pojištění neužívají termín poplatník) jsou jednak zaměstnanci, jednak jejich zaměstnavatelé; ve stanovených případech je plátcem stát. Vymezení zaměstnanců a zaměstnavatelů je přitom jiné než u…

Přístupné pro: Start | Plus

Dávky nemocenského pojištění a obecné podmínky nároku na dávkyGarance

2.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Pojistné na sociální pojištění u zaměstnavatelů a zaměstnancůGarance

1.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

U pojistného na sociální pojištění se rozlišují dva pojmy, a to poplatníci pojistného a plátci pojistného. Poplatníkem pojistného na sociální pojištění (tj. pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) jsou jednak…

Přístupné pro: Start | Plus

Pojistné na sociální a zdravotní pojištěníGarance

1.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významnou součástí odvodových povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných je odvod pojistného na sociální pojištění a na zdravotní pojištění. Toto pojistné odvádějí zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné;…

Přístupné pro: Start | Plus

Pojistné na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činnýchGarance

1.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely důchodového a nemocenského pojištění a pro účely placení pojistného považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, a osoba, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud…

Přístupné pro: Start | Plus

Pojistné na sociální pojištěníGarance

1.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení (kterým se rozumí pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Všichni poplatníci však neplatí vždy všechny tyto…

Přístupné pro: Start | Plus

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v praxi SVJGarance

13.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi společenství vlastníků jednotek často dochází k situacím, že je třeba provést konkrétní práce menšího rozsahu, které je nejvhodnější realizovat prostřednictvím některého ze členů SVJ. Jako optimálním právním řešením se v takovém případě jeví uzavřít…

Přístupné pro: Start | Plus

Informace k právním možnostem ubytování uprchlíkůGarance

16.3.2022, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento materiál obsahuje základní informace o právních možnostech ubytování uprchlíků. Je určen pro veřejnost pro získání obecné orientace v dané problematice. Vznikl ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva…

Přístupné pro: Start | Plus

Osvobození elektrické energie a zemního plynu od DPH za listopad a prosinec 2021Garance

10.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 s tím, že se promíjí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za stanovených podmínek. Do jaké míry se vztahuje i na SVJ –…

Přístupné pro: Start | Plus

Kupní smlouva na nemovitou věc - daňové hlediskoGarance

2.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu DPH je při prodeji nemovité věci nutné dobře posoudit, zda se jedná o plnění, které je zdanitelné, tedy s povinností uplatnit daň na výstupu, nebo o plnění, které je osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Je tedy nutné rozhodnout,…

Přístupné pro: Start | Plus

Daňové přiznání vlastníků - fyzických osobGarance

15.3.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se velmi často stává, že společenství vlastníků jednotek převádí na vlastníky příjmy, které sice dosáhlo SVJ, ale právně tyto příjmy patří jednotlivým vlastníkům. Ti potom stojí před rozhodnutím, jak tyto příjmy daňově vypořádat a zda mají povinnost…

Přístupné pro: Start | Plus

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmůArchiv

5.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovování základu daně z příjmů fyzických osob mají u řady příjmů poplatníci dvě možnosti, jak uplatnit daňové náklady či výdaje. Buď je mohou uplatňovat ve skutečné výši anebo paušálně procentem z příjmů. Kromě toho mohou uplatňovat paušální výdaje v…

Přístupné pro: Start | Plus

Položky odčitatelné od základu daněArchiv

4.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto položky jsou upraveny v § 34 až § 34h ZDP, jedná se o položky, kterými se snižuje základ daně, nikoliv daň. Jejich efekt je tedy stejný jako u nezdanitelných částek. Tyto položky ale mohou uplatnit jak poplatníci fyzické osoby, tak i právnické osoby, což…

Přístupné pro: Start | Plus

Termín podání daňového přiznáníArchiv

2.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Termíny pro podání daňového přiznání jsou obecně stanoveny v § 136 DŘ, jednotlivé daňové předpisy mohou termín stanovit jinak (tato speciální úprava má potom přednost před úpravou obecnou). Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje…

Přístupné pro: Start | Plus

Vybraná nemovitá věcGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 56 odst. 3 ZDPH je definována tzv. vybraná nemovitá věc (neboť zákonodárce její převod za určitých podmínek osvobozuje). Jedná se o:

Přístupné pro: Start | Plus

Daňový doklad při plnění dle § 92e ZDPHGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel plnění má povinnost vystavit daňový doklad na poskytnutou službu do 15i dní od uskutečnění zdanitelného plnění, a to v případě, že příjemcem je osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, dle § 28 ZDPH. Poskytovatel je povinen na…

Přístupné pro: Start | Plus

Sazby daně u stavebních a montážních pracíGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

U stavebních a montážních prací se uplatňuje základní sazba daně dle § 47 odst. 4 ZDPH, s výjimkami, které stanoví zákon. Těmi jsou stavební a montážní práce provedené na dokončených stavbách pro bydlení nebo stavbách pro sociální bydlení, dle § 48 odst.1…

Přístupné pro: Start | Plus

Daňový režim u dodání nemovitých věcíGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Stavba z pohledu ZDPHGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZDPH „nemovitou věc” nedefinuje. Pro účely DPH se použije výklad dle NOZ (blíže viz část 8.5.1.).

Přístupné pro: Start | Plus

Osvobození od daně při dodání nemovité věciGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání nemovité věci může být za určitých podmínek, které jsou uvedeny v dalším textu, osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet (§ 56 ZDPH). To znamená, že dodání nemovitosti je sice předmětem DPH v ČR, plátce ale neuplatní DPH na výstupu.…

Přístupné pro: Start | Plus

Předmět daně dle § 2 ZDPHGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání nemovité věci je předmětem daně, pokud jsou splněny podmínky dle § 2 odst. 1 písm. a) ZDPH:

Přístupné pro: Start | Plus

Zdanitelná plnění při dodání nemovité věciGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že při dodání nemovité věci se jedná o předmět daně v ČR a nejedná se o osvobozené plnění, vzniká plátci povinnost daň přiznat. Musí…

Přístupné pro: Start | Plus

Povinnost přiznat daň na výstupuGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Pozemek ve smyslu ZDPHGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem pozemek ZDPH nevysvětluje. Vycházíme proto z katastrálního zákona, který v §2 říká, že se jedná o část zemského povrchu, oddělenou od sousedních určitou hranicí (vlastnickou, katastrálního území apod.). Informace GFŘ z 9. 12. 2013 pak upřesňuje, že jde o…

Přístupné pro: Start | Plus

Nárok na odpočet daně u příjemce stavebních a montážních pracíGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjemce plnění, která mají charakter stavebních a montážních prací, má právo uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu, pokud respektuje podmínky stanovené v § 72 ZDPH.

Přístupné pro: Start | Plus

Služby s CZ-CPA kódem 41-43Garance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Číselník CZ-CPA (Klasifikace produkce – systematická část.xls) vydaný k 1.1.2008 je dostupný na webu Českého statistického úřadu, spolu se souborem Vysvetlivky_cz_cpa.pdf, který uvádí práce, které jednotlivé CZ-CPA kódy zahrnují nebo naopak nezahrnují. Další…

Přístupné pro: Start | Plus

Stavební a montážní práceGarance

9.1.2021, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce prováděné při výstavbě, rekonstrukcích, modernizacích, rozšířeních, stavebních úpravách, opravách a údržbě bytů, bytových a nebytových domů patří do kategorie stavebních a montážních prací.…

Přístupné pro: Start | Plus

Prodej bytu - speciální případy zahrnutí příjmů do daňového přiznáníGarance

11.12.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V aktuálním příspěvku se vracíme k tématu prodeje bytu a naznačujeme správné řešení pro případy prodeje bytu-jednotky v některých speciálních případech, a to pokud se jedná o prodej bytu ve splátkách, o prodej bytu ze společného jmění manželů a prodej bytu…

Přístupné pro: Start | Plus

Odstupné za uvolnění bytu z pohledu daně z příjmůGarance

8.10.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím příspěvku bychom se zabývali daňovými konsekvencemi odstupného přijatého v souvislosti s uvolněním bytu. V případě obdržení příjmu tohoto charakteru je vždy vhodné nejdříve zkoumat, zda se nejedná o příjem osvobozený od daně.…

Přístupné pro: Start | Plus

Čerpání dovolené v roce 2020 a 2021 po novele zákoníku práceZáznamGarance

3.8.2020, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:39

K 1. lednu 2021 vstoupí v účinnost druhá část novely zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.), která přinese významné změny do oblasti dovolené. Seminář bude zaměřen na vysvětlení správných postupů při čerpání dovolené v letošním roce a porovnání se změnami,…

Přístupné pro: Plus

Odměňování ve společenství vlastníků jednotekGarance

10.4.2020, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměňování ve společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků”) je třeba rozdělit do dvou částí. První část pojednává o odměňování členů volených orgánů ve společenství vlastníků, možnosti podřízení vztahu právnické osoby a člena jejího…

Přístupné pro: Start | Plus

Výkon funkce a odměňování členů volených orgánů ve společenství vlastníkůGarance

10.4.2020, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve smyslu ustanovení § 1205 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník” nebo NOZ), způsobilý být členem voleného orgánu společenství vlastníků nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového…

Přístupné pro: Start | Plus

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

10.4.2020, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu se zákoníkem práce může zaměstnavatel uzavřít dohodu o provedení práce (dále jen „DPP”) s fyzickou osobou, pokud předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 300 hodin ročně. Nerozlišuje se, zda se jedná o jednorázovou práci…

Přístupné pro: Start | Plus

Zdanění příjmů SVJ za rok 2019Garance

16.3.2020, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nejsou veřejně prospěšnými poplatníky (§ 17a odst. 2 písm. e) ZDP). Přesto většina z nich nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob (§ 38mb ZDP), a dokonce ani povinnost se k této dani registrovat (§…

Přístupné pro: Start | Plus

Procesní úprava daněGarance

31.1.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovacím obdobím je vždy zásadně kalendářní rok a rozhodující je stav k 1. 1. zdaňovacího období. Pokud v průběhu zdaňovacího období nastanou nějaké změny, nepřihlíží se k nim a promítnou se do daňové povinnosti až v následujícím zdaňovacím…

Přístupné pro: Start | Plus

Daň ze stavebGarance

31.1.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Daň z pozemkůGarance

31.1.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR evidované v katastru nemovitostí.

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...