dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o zajištění správy nemovitosti podle § 2430 a násl. NOZ

20.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3.1
Vzor s výkladem – Smlouva o zajištění správy nemovitosti podle § 2430 a násl. NOZ

Mgr. Zuzana Červená

Smluvní strany:

Společenství vlastníků jednotek Horáčkova 567

IČO 12345636

se sídlem Horáčkova 567, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle S, vložka 4444

zastoupená předsedou výboru Ing. Ivanem Koutským

(dále jen "společenství, SVJ nebo příkazce")

a

Arcona spol. s r. o.

IČO 87654321

se sídlem Biskupcova 15, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 1111

zastoupená jednatelem Mgr. Emilem Širockým

č. účtu 5554857/0100

(dále jen "správce nebo příkazník")

("společenství, SVJ nebo příkazce" a "správce nebo příkazník" společně dále jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zajištění správy nemovitostí

(dále jen "smlouva"):

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Pro účely této smlouvy platí vymezení pojmů a hospodaření podle občanského zákoníku a platných právních předpisů, v případě vzniku SVJ před 1. 1. 2014 i podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Společenství prohlašuje, že je ve smyslu § 1189 a § 1190 NOZ osobou odpovědnou za správu domu a pozemku.

1.3 Statutární orgán společenství prohlašuje, že je v souladu se stanovami oprávněn tuto smlouvu uzavřít a že v souladu s § 1208 písm. h) občanského zákoníku:

 1. byl usnesením shromáždění ze dne 5. 1. 2014 správce určen jako osoba, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku,
 2. byla usnesením shromáždění ze dne 5. 1. 2014 schválena tato smlouva, jakož i rozsah činnosti správce a odměna správce za výkon činnosti podle této smlouvy

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je ze strany správce úplatné obstarávání touto smlouvou specifikovaných činností správy domu a pozemku, zajišťování provozu a oprav společných částí domu, přičemž tyto činnosti se budou týkat následující nemovité věci:

 • - domu čp. 567 v ulici Horáčkova, Praha 4,
 • - pozemku parc. č. 678, to vše v katastrální území Krč,

(dále jen "dům" a "pozemek").

2.2 Pro vymezení předmětu smlouvy platí současně příslušná ustanovení prohlášení vlastníka domu ze dne 3. 3. 2010. Vklad práva je zapsán v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, dne 4. 5. 2010, s právními účinky vkladu ke dni 4. 4. 2010. Příslušná ustanovení prohlášení včetně jejich příloh se stávají závazná i pro příkazníka.

2.3 Příkazce prohlašuje, že může jednat jménem společenství na základě předložených stanov společenství.

2.4 Za výkon činností podle této smlouvy náleží správci odměna dohodnutá v článku 4 této smlouvy.

Článek 3

Trvání Smlouvy, výpověď a odstoupení

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2015.

3.2 Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí, bez udání důvodů, kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je stanovena v délce 2 měsíce. Tato lhůta začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3.3 V případě nedostatku finančních prostředků příkazce na jeho účtu trvajícího po dobu 3 měsíců může správce smlouvu vypovědět. Výpovědní doba podle bodu 3.2 této smlouvy se zkracuje na 1 měsíc.

3.4 V souvislosti s ukončením výkonu správy je správce povinen předat příkazci veškerou dostupnou technickou dokumentaci, případně další písemné materiály, které měl v souvislosti se svou činností k dispozici, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne data ukončení účinnosti této smlouvy. Do skončení výpovědní doby je správce povinen postupovat podle této smlouvy.

3.5 Smlouvu lze ukončit také dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, ke kterému datu smlouva končí.

Článek 4

Odměna příkazníka

4.1 Cena za plnění předmětu smlouvy je stanovená smluvně v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí měsíčně na bytovou jednotku 200 Kč (slovy dvě stě korun českých) a na nebytovou jednotku 100 Kč (slovy jedno sto korun českých), včetně DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále má příkazník nárok na náhradu účelně vynaložených neběžných hotových výdajů.

Odměna v sobě již zahrnuje náhradu běžných hotových výdajů správce, jako jsou poštovné, hovorné a jiné administrativní náklady.

4.2 Cena bude každoročně zvýšena či snížena k datu 1. 7. kalendářního roku podle roční míry inflace či deflace za předcházející kalendářní rok měřené indexem spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu.

4.3 Cena bude uhrazena příkazcem měsíčně k 5. dni v měsíci na účet příkazníka, uvedený v záhlaví této smlouvy, za všechny jednotky, tj. ve výši 20.000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).

4.4 Za činnosti, které by byly nad rámec předmětu této smlouvy, bude příkazník příkazci účtovat smluvní cenu individuálně sjednanou pro konkrétní činnost nebo podle výkazu práce sazbu 800 (slovy osm set) Kč/h včetně DPH.

Článek 5

Práva a povinnosti příkazce

5.1 Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi součinnost, která je nutná k řádnému plnění předmětu smlouvy, bezodkladně informovat o změně vlastníků jednotek v domech, které jsou mu známy, a bezodkladně oznámit správci všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy.

5.2 Příkazce se zavazuje zřídit u KB, a.s., běžný účet č. 12345678/0100, na nějž budou zasílány platby podle této smlouvy od jednotlivých vlastníků bytových jednotek a nájemců prostor určených k podnikání. Příkazce se zavazuje zajistit správci elektronický přístup k tomuto účtu s možností disponovat s finančními prostředky příkazce, s možností "stahovat" údaje z účtu elektronickou cestou za účelem kontroly a párování plateb jednotlivých vlastníků.

5.3 Příkazce se zavazuje zajistit u KB, a.s., pro správce možnost vytváření denních i měsíčních elektronických bankovních výpisů z účtu příkazce.

5.4 Příkazce se zavazuje dojednat s příkazníkem způsob vyplácení přeplatků a úhrady nedoplatků vyúčtování záloh "za služby" za kalendářní rok.

5.5 Příkazce se zavazuje delegovat na zaměstnance příkazníka dispoziční právo k účtu příkazce.

5.6 Příkazce se zavazuje udělit příkazníkovi plnou moc k nutným právním úkonům pro splnění předmětu smlouvy prostřednictvím třetích osob.

5.7 Příkazce se zavazuje zajistit potřebné úřední registrace nutné k zajištění předmětné činnosti.

5.8 Příkazce se zavazuje nahlásit změny v počtu osob pro vyúčtování zálohových plateb za kalendářní rok do 15. 12. do formuláře správce.

Článek 6

Práva a povinnosti příkazníka v ekonomické oblasti

6.1 Příkazník je v rámci plnění předmětu smlouvy v ekonomické oblasti povinen zajistit tyto činnosti (vedení účetnictví je zajištěno samostatnou smlouvou):

 1. zajišťování kontroly plnění jím uzavřených smluv a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany jeho smluvních partnerů,
 2. sjednání majetkového a odpovědnostního pojištění domu v rámci rámcové pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou Allianz spolu s vyřizováním případných pojistných událostí. Nastane-li pojistná událost řešená z produktu "odpovědnosti za škodu", bude se SVJ při každé dílčí škodní události podílet sjednanou spoluúčastí vůči poškozenému vlastníkovi bytu,
 3. kontrolu včasnosti a úplnosti převodu předem určených finančních prostředků na správu domu a pozemku, případně dalších příspěvků na činnosti od členů společenství na bankovní účet společenství. V této souvislosti provede každý měsíc vyhodnocení rozdílů a předloží výboru společenství seznam neplatičů s uvedením rozsahu jejich neplnění a vystavení upomínek k předání dlužníkům do 5 kalendářních dnů po předání dokladů,
 4. nejméně jednou ročně, a to do konce prvního kalendářního čtvrtletí následujícího roku, předložení zprávy o finančním hospodaření, jakož i o jiných významných skutečnostech, které se týkají činností, k nimž je smluvně zavázán. Obsahem této zprávy musí být:
  • - zpráva o příjmech týkajících se domu a pozemků, přijatých od vlastníků jednotek nacházejících se v domě nebo o jiných příjmech "včetně zprávy o pohledávkách za jednotlivými vlastníky jednotek",
  • - zpráva o nákladech týkajících se domu a pozemků, zejména náklady provedených oprav, rekonstrukcí a havarijní údržby,
  • - zpráva o odměnách a neběžných hotových výdajích správce,
  • - zpráva o stavu společných částí domu,
  • - zpráva o předpokládaných budoucích nákladech spojených s provedením oprav a rekonstrukce společných částí domu,
  • - zpráva o jiných významných skutečnostech týkajících se domu, jeho společných částí a pozemků nebo dotýkajících se činností správce,
 5. vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníků jednotek,
 6. zajišťování vyúčtování záloh vlastníků jednotek na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
 7. vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu,
 8. vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemkům,
  1. po uplynutí přiměřené lhůty (2 let) předání dokladů, které již pro svoji práci nepotřebuje, příkazci,
  2. vedení aktuální evidence vlastníků jednotek v souladu se stanovami společenství,
  3. využívání ekonomického, daňového a právního poradenství, které má sjednáno pro potřebu svých členů,
  4. průběžné předávání kopií uhrazených faktur v dohodnutém termínu,
  5. předávání aktuálních nových informací týkajících se problematiky společenství vlastníků,
  6. zpracovávání požadavků statistického úřadu, které souvisí s výkonem sjednaných činností.

6.2 Příkazník je na základě příkazcem odsouhlasené výše předpokládaných ročních nákladů za "služby" poskytované podle předchozího bodu povinen stanovit celkovou výši roční zálohy na úhrady za služby za dům, výši měsíční zálohy za dům jako 1/12 z celkové roční zálohy za dům a výši měsíční zálohy připadající na jednotlivé vlastníky jednotek. Jednotlivým vlastníkům jednotek zpracovat v "předpisu plateb" výši záloh.

6.3 Příkazník je oprávněn měnit v průběhu zúčtovacího období takto stanovený "předpis plateb" jen při změně cen poskytovaných služeb ze strany třetích osob. Změnu výše měsíčních záloh písemně oznámit příkazci nejpozději 15 dnů před začátkem měsíce, ve kterém poprvé ke změně záloh dojde.

6.4 Příkazník je povinen předložit jednotlivým vlastníkům jednotek

Nahrávám...
Nahrávám...