dnes je 18.7.2024

Input:

395/2002 Sb., Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení, ve znění účinném k 31.5.2006

č. 395/2002 Sb., Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení, ve znění účinném k 31.5.2006
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2002
o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
237/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
mění § 1, 2, 3, 4
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení (dále jen „stavba”), její části, zbytků stavby nebo stavební suti (dále jen „odstranění stavby”) v důsledku povodní nebo sesuvů půdy v důsledku nadměrných srážek (dále jen „povodeň”).
(2)  Na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby v důsledku povodně lze poskytnout fyzické osobě, která má stavbu ve vlastnictví a splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, státní pomoc ve formě příspěvku.
(3)  Na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby v důsledku povodně lze obci poskytnout finanční pomoc ve formě dotace, jde-li o stavbu ve vlastnictví obce nebo jestliže obec v případě nečinnosti vlastníka odstraní stavbu jiného vlastníka a jsou splněny ostatní podmínky stanovené tímto nařízením.
(4)  Stavbou se pro účely tohoto nařízení rozumí bytový dům,1) rodinný dům2) a nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu.3)
Příspěvek fyzickým osobám
§ 2
(1)  Fyzické osobě (dále jen „osoba”), která byla ke dni vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu4) pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen „rozhodný den”) vlastníkem stavby, na kterou bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby5) nebo její části nebo která byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna6)
a tato skutečnost byla osvědčena potvrzením stavebního úřadu (dále jen „odstraňovaný objekt”), poskytne krajský úřad příslušný podle místa odstraňovaného objektu (dále jen „krajský úřad”) příspěvek.
(2)  Příspěvek se bude poskytovat ve výši nákladů na odstranění stavby. Výše nákladů musí odpovídat ceně v místě obvyklé a musí být odpovídajícím způsobem doložena.
(3)  Osobě, která byla v rozhodný den spoluvlastníkem odstraňovaného objektu, poskytne krajský úřad příspěvek ve výši odpovídající jejímu spoluvlastnickému podílu. Byl-li odstraňovaný objekt ve společném jmění manželů, postupuje se obdobně.
(4)  Příspěvek podle tohoto nařízení se na základě písemné žádosti poskytne i osobě, na niž v období 1 roku od rozhodného dne přešlo nebo přejde vlastnické právo k odstraňovanému objektu po zániku manželství nebo děděním, v
Nahrávám...
Nahrávám...