dnes je 17.7.2024

Input:

č. 101/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: podání kasační stížnosti u věcně nepříslušného soudu

č. 101/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: podání kasační stížnosti u věcně nepříslušného soudu
k § 40 odst. 4, § 106 odst. 4 a § 129 odst. 3 soudního řádu správního
Kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu zaslaná vrchnímu soudu je podána včas pouze tehdy, byla-li ve lhůtě k podání kasační stížnosti vrchním soudem odeslána (předána k poštovní přepravě) krajskému soudu, který napadený rozsudek vydal, nebo Nejvyššímu správnímu soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2003, čj. 3 Ads 8/2003-17)
Věc: Milan C. v L. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím žalované byla zamítnuta žádost žalobce o plný invalidní důchod. K opravnému prostředku žalobce (podanému podle tehdy účinných procesních předpisů) rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem dne 22. 7. 2002 tak, že rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení potvrdil. Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce odvolání k Vrchnímu soudu v Praze (§ 25Os odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002).
Přípisem vrchního soudu ze dne 30. 12. 2002 bylo žalobci sděleno, že podle § 129 odst. 3 s. ř. s. se neskončené odvolací řízení zastavuje. Současně byl žalobce poučen, že má možnost proti rozhodnutí krajského soudu podat ve lhůtě do 31. 1. 2003 kasační stížnost, o níž by rozhodl Nejvyšší správní soud. Dále byl poučen, že případnou kasační stížnost musí podat u krajského soudu, který napadené rozhodnutí vydal, nebo přímo u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.) a v řízení musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 4 s. ř. s.).
Dne 31. 1. 2003 předal žalobce (dále jen „stěžovatel“) k poštovní přepravě podání označené jako kasační stížnost, kterým napadl „rozhodnutí“ vrchního soudu ze dne 30. 12. 2002 o zastavení odvolacího řízení a požádal, aby se v řízení pokračovalo a vrchní soud zrušil rozsudek krajského soudu. Toto podání stěžovatel na obálce adresoval Vrchnímu soudu v Praze, kterému dle podacího razítka bylo doručeno dne 4. 2. 2003. Vlastní podání vložené do obálky je adresováno „Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Vrchního soudu v Praze“.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Přestože kasační stížnost stěžovatele má mnohé nedostatky a stěžovatel navíc není zastoupen advokátem, Krajský soud v Ústí nad Labem předložil kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu s tím, že neodstraňoval vady podání, neboť podle jeho názoru je kasační stížnost zjevně opožděná.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť byla podána pozdě. Stěžovatel byl Vrchním soudem v
Nahrávám...
Nahrávám...